Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 13 listopada 2008
  • wyświetleń: 1669

Kto odbierze nagrodę ks.Londzina?

Starostwo Powiatowe opublikowało listę osób nominowanych do tegorocznej nagrody im. ks. J.Londzina. To jubileuszowa, dziesiąta edycja imprezy.

Gmina Bestwina - Karol Ryszka

Emeryt, pracował na KWK „Silesia”, gdzie był członkiem Rady Zakładowej Związków Zawodowych, w tym czasie pełnił także funkcję kierownika sekcji piłki nożnej KS „Górnik” Czechowice– Dziedzice i delegata w wydziale gier i dyscypliny w Beskidzkim Związku Piłki Nożnej. Od 1993 do 1 czerwca 2005 roku był gospodarzem Terenów Rekreacyjnych w Kaniowie. Wszelkie inicjatywy społeczno–kulturalne podejmowane w sołectwie Kaniów odbywały się zawsze z jego udziałem. Po przejściu na emeryturę poświęcił się pracy społecznej. To z jego inicjatywy zawiązany został Klub Kibica działający przy LKS „Przełom” Kaniów, który społecznie od ponad 15 lat pracuje na rzecz rozwoju piłki nożnej. Nieoceniona jest również działalność pana Karola Ryszki na rzecz parafii kaniowskiej. Wszelkie prace konserwatorsko – remontowe prowadzone przy parafii nie odbywały się nigdy jego bez czynnego udziału. Obecnie kieruje budową kaplicy na kaniowskim cmentarzu. To z jego inicjatywy odbywały się też imprezy kulturalne na terenie sołectwa Kaniów – np. Rewia Orkiestr Dętych czy Święto Karpia Polskiego. Był inicjatorem a jednocześnie organizatorem turniejów tenisa ziemnego. Z jego inicjatywy doszło do budowy estrady na Terenach Rekreacyjnych, krytej trybuny i spikerki na obiekcie LKS „Przełom” oraz organizacji kuligów dla dzieci z terenu gminy i zwodów w skokach narciarskich „Śladami Adama Małysza”. Jest osobą wyjątkowo skromną, nie dbającą o zaszczyty i wyróżnienia, za to całkowicie pochłoniętą pracą społeczną na rzecz przyszłych pokoleń, by w nurcie wielkiej rzeki współczesności nie zatracili siebie i własnej tożsamości.

Gmina Buczkowice - Marian Namysłowski

Współzałożyciel i kilkuletni prezes działającej przy FSM grupy plastyków –amatorów „Paleta”, uczestnik licznych wystaw zbiorowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych oraz plenerów i konkursów, w których zdobywał i zdobywa nagrody i wyróżnienia. Członek Stowarzyszenia Plastyków Amatorów „Ondraszek”. Zauroczony beskidzkimi pejzażami, jego obrazy znajdują się w Muzeum Osadnictwa Polskiego w Kurytybie w Brazylii, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. W roku ubiegłym pan Marian obchodził 80-te urodziny oraz 60-lecie swojej pracy artystycznej i 50-lecie pożycia małżeńskiego. Nadal maluje kwiaty, martwą naturę i pejzaże zapamiętane z wędrówek po beskidzkich szlakach.

Gmina Czechowice–Dziedzice - Zespół Regionalistów z Ligoty

Zespół Regionalistów z Ligoty tworzą: ks. kanonik Jan Miłkowski, ks. Jan Błotko, Urszula Duława, Franciszek Brańka, Małgorzata Hess, Andrzej Kobiela, Krzysztof Przemyk. To dusza rozlicznych przygotowań społeczności gminy Czechowice – Dziedzice do Jubileuszu 200-lecia kościoła pw. Opatrzności Bożej w Ligocie. Wymiernym efektem tej pracy była książka pt. „Dzieje kościoła i parafii pw. Opatrzności Bożej w Ligocie 1806-2006”. Intencją autorów nie było napisanie pozycji o charakterze naukowym, zadbano raczej o to, by książka mogła zostać przyjęta przez szerszą rzeszę czytelników – do starszego pokolenia, które tworzyło historię ligockiej ziemi i do młodego pokolenia, które wzrasta już w nowej i tworzy dalszą historie parafii. pw. Opatrzności Bożej w Ligocie. Księża Jan Miłkowski i Jan Błotko, będący kopalnią wiedzy o dziejach parafii i kościoła, stawiali zadania przed zespołem regionalistów, wspierali go i zachęcali do pracy. Urszula Duława– emerytowana nauczycielka, docierała do rodziców, pozyskiwała zdjęcia, dokumenty i zabytki kultury materialnej. Pomocne były jej umiejętności plastyczne i wiedza o sztuce sakralnej. Małgorzata Hess i Franciszek Brańka potomkowie ligockich wójtów – byli blisko tworzenia lokalnej historii i z rodzinnych archiwów wnieśli do książki wiele cennych informacji. Andrzej Kobiela - były czechowicki radny – od lat zbierał materiały do dziejów Ligoty, a Krzysztof Przemyk– z zawodu muzyk, do pracy w Ligocie wniósł swoją wiedzę zdobytą podczas studiów. Głównym przesłaniem publikacji było ukazanie głębokiej wiary naszych przodków, która zaowocowała pragnieniem, a następnie dziełem budowy nowej świątyni. Regionaliści z Ligoty - sympatycy i wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic przekazali czytelnikom prawdę o głębokiej wierze naszych praojców, której świadectwem była ich mocna więź z kościołem parafialnym.

Gmina Jasienica - Henryk Francuz

Emerytowany pracownik Kółka Rolniczego i bazy transportowej Budownictwa Miejskiego. Od 16 roku życia czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Dolnym, a od 1981 roku prezes tej jednostki. Zaangażowany w rozbudowę strażnicy, inicjator powstania przy OSP Międzyrzecze Dolne orkiestry dętej. Wspaniały organizator, społecznik, fundator wielu przedsięwzięć, aktywnie wspierający budowę kościoła pw. Serca Pana Jezusa i Maksymiliana Kolbe w Bielsku – Białej, Królowej Polski w Pogórzu, budowę parafii w Rudzicy, Iłownicy, Łazach, Bielowicku i Mazańcowicach oraz budowę parafii ewangelicko – augsburskiej w Międzyrzeczu Górnym. Kiedy w 1993 roku palił się kościół rzymskokatolicki w Międzyrzeczu Górnym jako pierwszy wraz ze swoim oddziałem OSP bierze udział w gaszeniu pożaru, gdzie dowodzi jednostką. Następnie niestrudzenie pomaga w budowie nowego kościoła, jest fundatorem dzwonu, witrażu, krzyża na wieży kościoła. Angażuje się przy budowie szkoły w Mazańcowicach, pracuje w komitecie budowy. Przez dwie kadencje w latach 1990 -1998 radny Rady Gminy w Jasienicy. Działa również w Stowarzyszeniu Przyjaciół Międzyrzecza. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej koła łowieckiego w Rudzicy. Współorganizator wielu uroczystości sołeckich, gminnych i powiatowych. Odznaczony Brązowym, Srebrnym, Złotym Medalem Za zasługi dla pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za zasługi dla województwa bielskiego”. Skromny, pracowity, bezinteresowny.

Gmina Jaworze - Józef Tymon

Inicjatywy, jakie wykazywał na płaszczyźnie życia społecznego i kulturalnego gminy sięgają już roku 1946, kiedy walczył po II Wojnie Światowej o odrodzenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu. Kolejną znamienną inicjatywą było zawiązanie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego liczne działania społeczne cechuje głęboko pojęty patriotyzm. Przez całe życie realizuje swoją społecznikowską pasję. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem im. Bolesława Chomicza, Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, Odznaką „Za zasługi dla Województwa Bielskiego”, Medalem „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”. Jednakże wszystkie te odznaczenia nie odzwierciedlają wielkiego serca społecznika oraz wrażliwego człowieka jakim jest Pan Józef. Nie można także nie wspomnieć o jego licznych darach, jakie ufundował na terenie gminy Jaworze, a w szczególności na rzecz obiektów sakralnych. Jego entuzjazm, życzliwość oraz bezinteresowność dla mieszkańców Jaworza stały się wzorem do naśladowania.

Gmina Kozy - Danuta Kliś

Emerytowana nauczycielka. W Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach przepracowała nieprzerwanie przez 34 lata. Szczególnie wiele pracy włożyła w przygotowanie uzdolnionej matematycznie młodzieży do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Wspaniały wychowawca, autorytet dla młodzieży, ich rodziców i młodych nauczycieli. Towarzyszyła swym uczniom w ich rozwoju i dorastaniu do różnych ról obywatelskich i społecznych. W latach 80-tych i 90-tych aktywnie przyczyniła się do współorganizacji NSZZ „Solidarność” w koziańskich szkołach, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej zakładowej organizacji związkowej. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w organizacji i pracach Komitetu Obywatelskiego w Kozach. Pracowała w gminnych komisjach wyborczych i pełniła funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej. Od momentu powołania przy parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej w Kozach aktywnie uczestniczy w jej pracach pełniąc od 11 lat funkcję prezesa. Jednocześnie jest członkiem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Bielsku – Białej. Organizuje liczne wycieczki i pielgrzymki oraz konkursy o tematyce religijnej i patriotycznej np. konkurs „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego” Od 9 lat organizuje Przegląd Pieśni Patriotycznej skierowany do uczniów wszystkich koziańskich placówek oświatowych. Za swoją pracę oraz postawę społeczną i moralną cieszy się zasłużonym autorytetem wśród mieszkańców gminy.

Gmina Porąbka - Roman Pękala

Muzyk, emerytowany nauczyciel i długoletni wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żywcu. W szkole tej przepracował 32 lata prowadząc klasę trąbki. Od roku 1972 działa w amatorskim ruchu muzycznym, pracując w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce. Od roku 1981 r. do chwili obecnej jest kapelmistrzem Orkiestry Dętej Domu Kultury w Porąbce, która w tym roku obchodziła jubileusz 50-lecia. Orkiestra ta uświetnia wiele uroczystości gminnych, powiatowych i regionalnych, zdobywa czołowe miejsca na festiwalach i przeglądach. 2/3 członków orkiestry to wychowankowie kapelmistrza Romana Pękali. Kapelmistrz współpracuje czynnie z zespołami folklorystycznymi. W latach1972 -2000 był członkiem kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko” w Żywcu. Od 1995 roku jest kierownikiem muzycznym Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Porąbczanie” w Porąbce. Corocznie organizuje nabór dzieci i młodzieży do nauki na instrumentach dętych oraz do nauki tańca i śpiewu do zespołu regionalnego „Porąbczanie”. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną i samorządową. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku – Białej, od dwóch kadencji członkiem zarządu i viceprezesem ds. orkiestr. Od roku 2000 działa w Towarzystwie Przyjaciół Porąbki i Radzie Sołeckiej. Drugą kadencję jest radnym Rady Gminy Porąbka pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Odznaczony odznaką „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Za zasługi dla województwa bielskiego”, Brązową, Srebrną , Złotą i Złotą z laurem odznaką PZChiO, Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki oraz licznymi dyplomami i medalami pamiątkowymi.

Gmina Wilamowice - Janina Korczyk

Działaczka społeczna, zasłużony sołtys Zasola Bielańskiego. Prowadząc dwuhektarowe gospodarstwo, wychowując trójkę dzieci i dodatkowo zajmując się chałupnictwem, zawsze znajdowała czas na aktywną pracę społeczną i mobilizowanie Zasolan do włączenia się w inicjatywy wsi. Skromna, nie zabiegająca o zaszczyty, często nie doceniana przez kolejne ekipy władz administracyjnych. W latach 60-tych była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich i członkiem miejscowego Kółka Rolniczego oraz organizowała wiele imprez środowiskowych. W 1970 r. założyła dzieciniec wiejski w prywatnym budynku z pełną opieką pedagogiczną i żywieniem. Inicjatywa ta zaowocowała utworzeniem przez ówczesne władze gminne pełnego przedszkola, gdzie pani Janina była intendentką i osobą do wszystkiego. Wkrótce potem powołuje i staje na czele Społecznego Komitetu Budowy Sieci Wodociągowej i Gazowej w Zasolu Bielańskim. W 1885 roku zakłada amatorski, wokalno – taneczny Zespół „Zasolanie”, którego głównym celem jest kultywowanie lokalnego folkloru i tradycji. Jest nie tylko autorem układów tanecznych i tekstów pieśni, ale przede wszystkim animatorem kultury na wsi. W latach 1984-1988 pracuje w Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy jako członek spoza Rady. Od 1988 roku była radną najpierw Rady Gminnej, potem Rady Miejskiej w Wilamowicach. W 1995r. ponownie zostaje sołtysem i funkcję tę pełni pomimo przejścia na emeryturę i problemów zdrowotnych do 2007r. Aktywnie angażuje się w wybudowanie oczyszczalni z kanalizacją sanitarną, budowę dróg i chodników, oświetlenie uliczne, rekultywację dróg rolniczych, modernizację i rozbudowę Domu Ludowego, budowę estrady. Wyróżniona licznymi dyplomami uznania.

Szczyrk - Ksiądz Marek Dąbek

Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku w Krakowie. Salezjanin. Z dniem 2 lipca 2001 roku zostaje mianowany kustoszem Sanktuarium Maryjnego pw. Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce. Z chwilą objęcia stanowiska oddaje się całym sercem i duszą wraz ze wspólnotą Salezjańską rozwojowi kultu Maryjnego w szczyrkowskim Sanktuarium, a przez to również promocji miasta Szczyrk. W sanktuarium organizuje Czuwania Maryjne, które mają charakter religijny i kulturotwórczy. Troszczy się o piękno Sanktuarium, otoczenie i wnętrza, a także o medialną współpracę z wieloma ośrodkami radia i telewizji. Aktywnie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku. Organizuje dla szczyrkowskiej młodzieży wycieczki, zabawy, wakacje letnie i zimowe ferie. Ostatnie 5 lat to przygotowania do uroczystości koronacyjnych cudownego łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Królowej Polski. W skład komitetu organizacyjnego weszło ponad 60 osób z różnych środowisk, samorządowcy, podmioty gospodarcze, instytucje, pensjonaty, hotele. Zjednoczenie wokół tej idei szerokich kręgów mieszkańców Szczyrku uwieńczone zostało wspaniałą uroczystością koronacyjną. Jej ideą było także rozsławienie i podkreślenie znaczenia tego sanktuarium i jednoczenie szczyrkowskiej społeczności nawiązując do salezjańskich tradycji., co wiąże się nierozerwalnie ze znaczeniem miasta Szczyrk jako miejsca kultu Maryjnego na szlakach turystycznych i pielgrzymkowych.

Gmina Wilkowice - Antonina Górna

Społecznie pracuje przez całe swoje życie. Pomagała przy elektryfikacji wsi, działała w komitetach budowy dróg i rozbudowy szkoły podstawowej w Mesznej, była członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni Chłopskiej w Bystrej – Wilkowicach. Kierowała zespołem regionalnym „Magura” działającym przy Kole Gospodyń Wiejskich w Mesznej. Jest członkinią KGW od roku 1962 r., a przez ostanie 38 lat jego przewodniczącą, od 1978 prezeską Kołka Rolniczego. Cały czas dba o to, by w jej rodzinnej miejscowości żyło się lepiej, wygodniej i nowocześniej. Organizuje wiele kursów, pogadanek, szkoleń, wycieczek oraz inicjuje wiele przedsięwzięć społeczno – kulturalnych, w których udział biorą członkinie KGW z całymi rodzinami. Organizowała dożynki, z których dochód przeznaczono na „Zielone lato” dla dzieci. Jest współorganizatorką od 9 lat Dni Mesznej. Od 25 lat jest przewodniczącą Rady Kobiet Kół Gospodyń Wiejskich organizując rajdy, konkursy, szkolenia, przeglądy zespołów regionalnych. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznaką „Za zasługi dla kółek rolniczych:, odznaką „Za zasługi dla województwa bielskiego”, odznaką „Zasłużony dla Spółdzielczości Samopomoc Chłopska”, odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” i Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Powiat

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.