czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 grudnia 2008
  • wyświetleń: 1646

Projekt - Pomagać aktywnie

W dniu 10 grudnia w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się konferencja podsumowująca Projekt "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice" realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Reklama

O godzinie 12.00 oficjalnego otwarcia konferencji dokonała dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusława Balcarek. Powitała ona przybyłych gości i przedstawiła główne założenia i cele konferencji. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz jego zastępca Maciej Kołoczek.

Oprócz przedstawicieli władz naszego miasta, w konferencji udział wzięło 2 uczestników Projektu oraz osoby związane bezpośrednio z Projektem tj. koordynator Projektu Joanna Nycz, doradca zawodowy Alicja Zembala, lider grupy wsparcia, psychoterapeuta Eliza Budny – Mendroch, trener kompetencji i umiejętności społecznych Iwona Wasil oraz specjalista ds. monitoringu i ewaluacji Adrianna Wawszkowicz.

Celem Projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców gminy Czechowice – Dziedzice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych, zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych oraz eliminowanie barier w dostępie do usług społecznych i zawodowych. - Projekt nie jest źródłem środków finansowych, ale jest źródłem impulsu do nowych działań, do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych - powiedziała dyrektor OPS Bogusława Balcarek.

Projekt "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice-Dziedzice" rozpoczął się w kwietniu 2008 r. Końcowe spotkanie dla beneficjentów przewidziano na dzień 16 grudnia 2008 r.
Wsparciem przewidzianym w Projekcie objęto 27 osób (10 osób znalazło się na liście rezerwowej, z których dwie osoby mogły wziąć udział w projekcie poprzez rezygnację 2 beneficjentów zakwalifikowanych do czołowej 27) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, nieaktywne zawodowo z terenu Czechowic-Dziedzic. Rekrutację przeprowadzono kilkuetapowo. W pierwszej kolejności pracownicy socjalni rekomendowali poszczególne osoby do udziału w Projekcie, następnie wypełniali wraz z rekomendowanymi ankiety (informujące o zainteresowaniach i predyspozycjach ankietowanych). Ostateczna rekrutacja została dokonana przez dyrektora OPS, kierownika Działu Pomocy Środowiskowej i koordynatora Projektu. Do grona beneficjentów ostatecznych zostały zakwalifikowane osoby bez względu na wiek, płeć, wykształcenie dzięki czemu Projekt jest zgodny z zapisami Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz wspiera politykę równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, wyrównuje zaistniałe na nim dysproporcje.

Zakwalifikowane osoby podpisały deklaracje udziału w Projekcie oraz kontrakty socjalne. Projekt zakładał również wspieranie otoczenia uczestników Projektu, czyli osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym osoby zależne – dzieci. Ponieważ znaczną grupę uczestników Projektu stanowią kobiety wychowujące małoletnie dzieci, zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej było zorganizowanie dla nich opieki. Podczas szkoleń dzieci przebywały w „Sali zabaw Miś” mieszczącej się przy ul. Kochanowskiego 9, w której dzięki bogatemu wyposażeniu dzieci mile spędziły czas.

- Szkolenia miały na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia takich jak: prawidłowa komunikacja, radzenie sobie ze stresem i złością, rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, zwiększenie motywacji oraz zaufania we własne siły i umiejętności, nauka autoprezentacji ale przede wszystkim zwiększenie poczucia własnej wartości – relacjonowała psychoterapeutka Eliza Budny – Mendroch.

Uczestnicy Projektu mogli korzystać z pięciu kursów zawodowych, warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym, jak również z konsultacji indywidualnych ze specjalistami. Trwałym efektem Projektu ma być zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej i zwiększenie liczby osób gotowych do podjęcia zatrudnienia.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 246 615,46 zł. Cały budżet projektu wynosił 275 548,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach zatrudnił także dwóch pracowników socjalnych łącznie w wymiarze 1,5 etatu, którzy pomagali w działaniach aktywizujących osoby biorące udział w projekcie oraz w pracy socjalnej z pozostałymi klientami ośrodka.

****

Projekt „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice – Dziedzice” został wybrany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, jako jeden z trzech modelowych wniosków systemowych w województwie w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wybrane wnioski będą ogłoszone w katalogu dobrych praktyk przygotowywanych przez Instytucję Zarządzającą i będą w przyszłości służyły innym jednostkom pomocy społecznej przygotowującym się do składania projektów w 2009 roku.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.