czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 21 maja 2009
  • wyświetleń: 1215

Owocówka - komunikat dla rolników

W związku ze wzrostem szkodliwości owocówki jabłkóweczki i owocówki śliwkóweczki, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach z Delegaturą w Bielsku-Białej przekazuje informacje o zwalczaniu agrofagów.

W sezonie wegetacyjnym występują dwa pokolenia w/w agrofagów. Motyle pierwszego pokolenia pojawiają się na przełomie kwietnia i maja. Przy temperaturze powietrza powyżej 150C samice intensywnie składają jaja na liściach i powierzchni owoców. Gąsienice krótko po wylęgu wgryzają się do wnętrza owoców i drążą w nich korytarze, zanieczyszczając je ciemnymi odchodami. Powodują „robaczywienie owoców”. Uszkodzone owoce przedwcześnie opadają, nie nadają się do spożycia i przechowywania.

Dynamika lotu motyli w każdym roku, a nawet w poszczególnych sadach może być inna. W celu prawidłowego wyznaczenia terminu zwalczania owocówki jabłkóweczki i owocówki śliwkóweczki należy obserwować dynamikę lotu motyli w oparciu o odłowy na pułapkach feromonowych. W/w pułapki umieszcza się w sadzie na początku maja (1-2 pułapki na około 3 ha sadu) i sprawdza 2-3 razy w tygodniu, śledząc przebieg i intensywność lotu motyli. W zależności od przebiegu i intensywności lotu motyli (dotyczy obu pokoleń) wykonuje się jedno lub dwa opryskiwania, które można przeprowadzić: na początku masowego lotu motyli przed rozpoczęciem składania jaj, lub w czasie masowego lotu motyli i składania jaj, lub w fazie rozwojowej jaj „ czarna główka”.

Oprysk chemiczny jest konieczny, jeśli został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości, który wynosi dla:
- owocówki jabłkóweczki - obecność w pułapce w ciągu 3-4 kolejnych dni większej liczby motyli (średnio 5 i więcej motyli w ciągu jednej doby)
10 jaj lub świeżych wgryzów w próbie 500 zawiązków (przejrzeć na 25 drzewach po 20 zawiązków)
- owocówki śliwkóweczki -1-2 świeże jaja lub świeże wgryzy w próbie 100 owoców
Stwierdzenie w czasie zbioru ponad 1% uszkodzonych owoców (wśród 1000 losowo wybranych) stanowi podstawę do przeprowadzenia zabiegu w roku następnym.

Pierwsze pokolenie zwykle zwalcza się w pierwszej połowie czerwca. Zabieg można powtórzyć po 10 - 14 dniach. Drugie pokolenie zwalcza się pod koniec lipca lub na początku sierpnia, tylko na odmianach późnych, przestrzegając okresów karencji (okres karencji - liczba dni od wykonania zabiegu do zbioru).

Do zabiegów ochrony roślin można stosować tylko środki dopuszczone do stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministra Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe> Produkcja roślinna> Ochrona roślin.

Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, dołączoną do opakowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska [ art.68 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska [art.76 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia [ art.74 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art.71 ust.1,2,3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r.Nr 133 poz.849 tekst jednolity)].

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.