czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 28 czerwca 2009
  • wyświetleń: 1560

Sesja Rady Miejskiej we wtorek

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał na dzień 30 czerwca posiedzenie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Obrady rozpoczną się o godz. 10.00 w sali nr 305 gmachu Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1.

Reklama

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
II. Przedstawienie porządku obrad Rady Miejskiej.
III. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/09 Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2009 r.
IV. Wystąpienia zaproszonych gości.
V. Informacja o realizacji projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice”.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2010 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

2) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

3) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013 na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

4) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

5) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

6) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie” – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

7) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku głównego Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy Placu Jana Pawła II 1” – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

8) w sprawie udzielenia przez Gminę Czechowice-Dziedzice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – videokolonoskopu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Pszczynie – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

9) w sprawie współfinansowania kosztów wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK-1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

10) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

11) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2010 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

12) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Czechowice-Dziedzice do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach oraz nieodpłatnego nabycia od Gminy Tychy akcji w kapitale zakładowym Spółki – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

13) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2009 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

14) zmieniająca uchwałę w sprawie planu zadań i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czechowice-Dziedzice na rok 2009 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

16) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej teren położony w Ligocie w rejonie ul. Wapienickiej, Woleńskiej, Dworskiej – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

17) w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

18) w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

19) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Czechowic-Dziedzic na lata 2007-2013 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

20) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 – inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza;

21) w sprawie zawarcia umowy z zewnętrzną kancelarią prawną na sporządzenie opinii dotyczącej najmu lokali użytkowych w jednostce organizacyjnej Gminy Czechowice-Dziedzice – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej;

22) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach na rok 2009 – inicjatywa uchwałodawcza Komisji Rewizyjnej.

VII. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
VIII. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
IX . Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
X. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
XI. Zamknięcie sesji.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.