Wiadomości

  • 18 lipca 2009
  • wyświetleń: 2490

Usuwanie i sadzenie drzew i krzewów

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia Burmistrza dotyczą drzew i krzewów w wieku do 5 lat, drzew i krzewów owocowych, drzew i krzewów rosnących w lasach, na plantacjach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jak również drzew usuwanych w związku z ochroną przeciwpowodziową, drzew zagrażających płynności i bezpieczeństwu ruchu kolejowego, jak również drzew stanowiących przeszkody lotnicze.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Należy pamiętać również, iż wiek drzew liczony jest od momentu skiełkowania nasiona, a nie od momentu posadzenia sadzonki w swoim ogrodzie.

Szczegółowe warunki udzielania zezwoleń reguluje ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.92 poz.880 ze zm).

Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydawane jest na podstawie złożonego wniosku, który dostępny jest na stronie internetowej http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/res/serwisy/bip-czdz/komunikaty/_003_002_002_003_79843.doc target=_blank class=dodaj>http://www.bip.czechowice-dziedzice.pl.

O wydanie zezwolenia może wystąpić posiadacz nieruchomości, na której rośnie drzewo /drzewa/, krzewy. Należy pamiętać, iż wycięcie drzewa, krzewu bez wymaganego zezwolenia wiąże się z naliczeniem wysokiej kary pieniężnej dla posiadacza nieruchomości, który nie dopełnił ustawowego obowiązku uzyskania zezwolenia.

Biorąc pod uwagę powyższe ustawowe wymogi i związane z tym ograniczenia w zakresie korzystania ze swojej nieruchomości mieszkańcy powinni dokładnie zastanowić się nad miejscem planowanej wysady. Najczęściej sadzimy małe drzewko czy też krzew, które po paru latach osiąga kilka metrów wysokości. Warto o tym pomyśleć przy ustalaniu odległości od ogrodzenia, domu czy też pozostałego zadrzewienia. Przed wysadą należy również sprawdzić jak przebiega uzbrojenie podziemne takie jak: gazociąg, wodociąg, kable, urządzenia drenarskie, ciepłociąg. Rozrastający się system korzeniowy bardzo szybko zbliży się do urządzeń podziemnych, co może doprowadzić do ich uszkodzeń, a remont lub naprawa urządzeń będzie z pewnością związana z usunięciem drzew i poniesieniem wysokich kosztów usuwania awarii. Warto również spojrzeć w górę, aby upewnić się, iż w pobliżu nie przebiega linia energetyczna, teletechniczna. Korony drzew wysoko rosnących szybko zetkną się z napowietrzną linią.

Ważnym czynnikiem, który nie może być pominięty przy wysadzie, to tytuł prawny władania nieruchomością. Bardzo często drzewa i krzewy sadzone na terenach, stanowiących cudzą własność /tereny sąsiada, Gminy lub Skarbu Państwa/ lub sadzone są w granicach działek.

Należy pamiętać także, iż obecnie nie ma żadnych normatywów określających odległości sadzenia drzew od budynków, ogrodzeń itp. Wszystkie sąsiedzkie spory powstałe na skutek niekorzystnego posadzenia drzew i krzewów rozstrzygają sądy powszechne.Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i wysokie kary za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia zwracamy się do mieszkańców z gorącym apelem o przestrzeganie zasad prawidłowej wysady.

Sadząc nowe drzewa i krzewy w oparciu o prezentowane powyżej zasady zapewnimy sadzonkom właściwe warunki rozwoju, a w przyszłości unikniemy problemów związanych z uciążliwością drzew dla posesji sąsiedniej lub kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.