czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 15 października 2009
  • wyświetleń: 1801

Czechowice: Stypendia Rady Miejskiej

Do 15 października należy składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Reklama

Uchwałą Rady Miejskie Nr XXXVII/406/05 z dnia 19 września 2005 r. wybitnie uzdolnionym uczniom od trzeciej klasy gimnazjum i studentom do 25 roku życia zamieszkałym na terenie gminy Czechowice-Dziedzice może zostać przyznane stypendium w dziedzinie: kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz oświaty i nauki.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpić mogą: Burmistrz, komisje stałe Rady Miejskiej, stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej, kultury i sztuki, przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych mających siedzibę w Czechowicach- Dziedzicach, przedstawiciele innych instytucji i stowarzyszeń, zainteresowana strona lub przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać informacje dotyczące: danych osobowych kandydata do stypendium zawartych w kwestionariuszu danych osobowych stanowiącym integralną część niniejszego załącznika, zaświadczenie o pobieraniu nauki wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku, wykaz osiągnięć kandydata popartych oryginalną dokumentacją lub potwierdzoną kserokopią przez organ lub instytucję wystawiającą oryginał dokumentu lub przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, a także perspektywy własnego rozwoju kandydata.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (Plac Jana Pawła II 1) w zalakowanej kopercie z adresem „Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach” z dopiskiem „stypendium” w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku kalendarzowego na rok następny.

Kryteria przyznawania stypendiów :
- w dziedzinie kultury i sztuki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego, zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego oraz uczestnicy prestiżowych wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych;
- w dziedzinie kultury fizycznej: medaliści mistrzostw Polski oraz medaliści międzynarodowych imprez sportowych ( Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, olimpiada, uniwersjada ) w dyscyplinach sportowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i reprezentujący gminę Czechowice-Dziedzice;
- w dziedzinie oświaty i nauki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego.

Wnioski opiniowane będą przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu zgodnie z przedmiotem działania, nie później niż do 15 listopada danego roku kalendarzowego na rok następny.

www.czechowice-dziedzice.pl/download/styp_rm.doc target=_blank class=dodaj>Pobierz wniosek o stypendium

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.