czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 27 września 2009
  • wyświetleń: 1046

Bezpieczny sezon grzewczy

W minionych latach każdy sezon grzewczy związany był ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwo stałe i gazowe. Corocznie Komenda Miejska odnotowuje wzrost ilości interwencji związanych z pomiarami tlenku węgla w mieszkaniach budynków wielorodzinnych – zarówno komunalnych, spółdzielczych, jak również w obiektach jednorodzinnych.

Reklama

W sezonie grzewczym 2008/2009 Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej odnotowała 72 interwencje dotyczące pomiarów tlenku węgla, w wyniku których zatruciu uległo 51 osób, z czego 2 osoby w wyniku zatrucia tlenkiem węgla utraciły przytomność.

Rosnąca ilość interwencji jest prawdopodobnie spowodowana nieprzestrzeganiem:
* podłączania kominków grzewczych, pieców ogrzewczych gazowych samowolnie, bez opinii Mistrza Kominiarskiego lub osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odniesieniu do przewodów kominowych,
* podłączania instalowanych urządzeń grzewczych do niesprawnego przewodu kominowego lub podłączanie tych urządzeń do rzekomo wolnego przewodu kominowego, podczas gdy faktycznie na innych kondygnacjach włączone są już do niego istniejące urządzenia grzewcze lub przewód ten wykorzystywany jest jako wentylacja pomieszczenia – co stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla,
* podłączania kominków grzewczych na paliwo stałe, do istniejących przewodów kominowych, których powierzchnia przekroju poprzecznego nie spełnia parametrów określonych w przepisach techniczno-budowlanych; nieprawidłowość taka (przy równoczesnym niedostatku powietrza dostarczanego do pomieszczenia i niesprawnej wentylacji wywiewnej) powoduje zmniejszenie ciągu kominowego i niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla,
* brak zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczenia, w którym zainstalowano odbiornik gazowy, piec grzewczy na paliwo stałe lub kominek, powoduje niecałkowity proces spalania i możliwość emisji tlenku i dwutlenku węgla do pomieszczenia,
* wykonywania instalacji gazowej lub przebudowa przewodów kominowych przez osoby nieuprawnione – przy równoczesnym braku kontroli odbiorowej oraz obowiązkowych, corocznych kontroli szczelności wewnętrznych instalacji gazowych i stanu sprawności technicznej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – prowadzi nieuchronnie do powstania wcześniej omówionych zagrożeń,
* „uszczelnianie” dotychczas sprawnie wentylowanych pomieszczeń poprzez wymianę zużytej, nieszczelnej, drewnianej stolarki okiennej na szczelne okna z tworzyw sztucznych; okna uwzględniają możliwość minimalnego nawiewu powietrza poprzez urządzenia mikrowentylacji lub rozszczelnienie skrzydeł okiennych, jednak większość użytkowników takich okien, nie korzysta z tej możliwości, co uniemożliwia sprawne działanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.

Po raz kolejny strażacy przypominają o konieczności właściwego przygotowania do sezonu grzewczego i eksploatacji urządzeń grzewczych i kominowych:

1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, przepisy przeciwpożarowe (§30 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 563) nakazują usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:
* od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
* od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej cztery razy w roku;
* od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt 1 - co najmniej dwa razy w roku.

W obiektach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

2. Zgodnie z postanowieniami Art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
* elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
* instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
* instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Informacja sporządzona przez Komendę Miejską PSP w Bielsku-Białej
wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.