czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 listopada 2009
  • wyświetleń: 2978

Komu im. ks. Józefa Londzina?

Poznaliśmy już wszystkie osoby, które zostały nominowane przez samorządy wszystkich gmin powiatu bielskiego do tegorocznej XI Edycji Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina.

Reklama

Gmina Bestwina: Grzegorz Boboń

Etnograf, doktor nauk humanistycznych, badacz kultury ludowej, stały członek jury licznych festiwali folklorystycznych. Łączy pracę społeczną z zawodową, które mają na celu promocję Gminy Bestwina. Od 2001 roku adiunkt w Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie, od 2003 roku dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Od 2003 roku, współpracuje z Klubem Kibica działającym przy LKS „Przełom" Kaniów. Grzegorz Boboń jest aktywnym działaczem zarządu Ludowego Klubu Sportowgo Bestwina i Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej.Współinicjator sprowadzenia do bestwińskiej parafii dzwonu pochodzącego z 1504 roku, a wywiezionego z bestwińskiego kościoła przez Niemców w 1941 roku. Przy jego pomocy sprowadzono do bestwińskiej parafii nowe organy, ufundowane przez mieszkankę Bestwiny, obecnie mieszkającą w Niemczech. W 2009 roku jeden z inicjatorów wykonania na cmentarzu w Bestwinie pomnika ku czci Nieznanego Polskiego Żołnierza poległego za Ojczyznę. Odznaczony Kolbergiem Bestwiny - statutowym odznaczeniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej.Autor kilku publikacji, artykułów i odczytów traktujących o kulturzez ludowej naszego regionu w prasie loklanej oraz podczas uroczystości gminnych, jak również prezentacji konkursowych.

Gmina Buczkowice: Józef Stec

Z wykształcenia prawnik. Wraz z utworzeniem województwa bielskiego w 1975 roku powierzono mu funkcję dyrektora Wydziału Budżetowo-Gospodarczego w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku- Białej. Piastował stanowisko kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji oraz zastępcy Naczelnika Powiatu. Na początku roku 1994 pełnił funkcję dyrektora Wydziału ds. Ekonomicznych Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, a pod koniec roku otrzymał stanowisko Dyrektora Wydziału Finansowego w Urzędzie Wojewódzkim, które piastował aż do 1998 roku. Jako przedstawiciel Wojewody Bielskiego pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Beskidzkiego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu. Stał również na czele Rady Nadzorczej Beskidzkiej Giełdy Hurtowej w Bielsku-Białej. Od dzieciństwa jest związany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego a obecnie pracuje w Kręgu Seniorów Harcerstwa w Bielsku-Białej. Związany z Gminą Buczkowice, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej w Buczkowicach. Szereg jego inicjatyw na terenie gminy sprawiły, że pod jego kierownictwem Rada Sołecka w Buczkowicach została wyróżniona zbiorową Złotą Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Inicjator powstania w roku 1989 Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Zagroda", w którym pełnił funkcję prezesa. Jest autorem przedsięwzięcia „Buczkowice na szlakach państwa łodygowickiego" oraz przewodnika turystycznego. Publikował miesięcznik „Gromada", kwartalnik „Zapiski z dziejów", album „Wiekowe siedliska mieszkańców Buczkowic. Świątki przydrożnej kapliczki" a w 2008 roku „Cześć i pamięć" poświęconą II wojnie światowej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Medalem dla obronności kraju i Obrony Cywilnej oraz Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Gmina Czechowice - Dziedzice: Józef Wrzoł

Zabrzeżanin, propagator i badacz dziejów oraz kultury regionu. Był prezesem Koła Pszczelarzy w Zabrzegu, skarbnikiem w Towarzystwie Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, członkiem pierwszej kadencji Kapituły Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina, członkiem Komitetu Budowy Gazociągu Bronów - Ligota-Zabrzeg. Udzielał się również w lokalnym samorządzie, jako radny czechowickiej Rady Miejskiej. Działalność Józefa Wrzoła na rzecz lokalnej społeczności, jego wkład w krzewienie miłości do małych ojczyzn i kronikarska pasja zostały docenione poprzez nominowanie go w 1999 r. do nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina. Jest laureatem prestiżowej nagrody Promotio Urbis Czechowice - Dziedzice z 2005 roku. Mieszkańcom Gminy Czechowice-Dziedzice Józef Wrzoł dał się poznać nade wszystko jako kronikarz dziejów i losów ludzkich. Przesłaniem książek jego autorstwa jest ocalenie od zapomnienia, przywrócenie znaczenia historii oraz kształtowanie tożsamości współczesnych. Dzięki opisywanym przez niego biografiom, czytelnikom ukazał się obraz całej społeczności Zabrzega i Śląska Cieszyńskiego, działalność organizacji rozwijających patriotyzm i życie religijne. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Józefa Wrzoła, Zabrzeg uczcił swego wybitnego rodaka - ks. Józefa Londzina stawiając mu pomnik.

Gmina Jasienica: Otton Wiśniański

Urodzony w Międzyrzeczu, swoją działalność społeczną rozpoczął wstępując w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym w 1959 r. Przez cały czas działalności był członkiem jej zarządu i pełnił w niej różne funkcje. W 1982 został wybrany prezesem organizacji, wówczas też wyszedł z inicjatywą budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabiegał o pozyskanie środków finansowych oraz materiałów budowlanych. Jako członek Komisji Historycznej był zaangażowany w opracowanie książki „Monografia OSP pow. bielskiego". Lata 1963-1991 to okres działalności Ottona Wiśniańskiego jako działacza kultury. Jego największym osiągnięciem tej dziedzinie był teatr amatorski, który osiągnął wysoki poziom artystyczny, zdobywając wiele nagród i wyróżnień w skali kraju za sztukę „ Kamienni ludzie". Otton Wiśniański pełnił również funkcję sołtysa i Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołectwa Międzyrzecze Górne w latach 1999-2009. To aktywny czas jego działalności na rzecz rozwoju sołectwa. Był inicjatorem akcji „Ocalić od zapomnienia", zajmując się zbieraniem eksponatów do Izby Regionalnej utworzonej w Chacie Regionalnej której jest założycielem. W roku 1999 reaktywował wraz z małżonką działalność Koła Gospodyń Wiejskich. Zapoczątkował cykl spotkań ekumeniczno-opłatkowych dla mieszkańców Międzyrzecza Dolnego i Górnego oraz świątecznych spotkań przy choince dla dzieci. Działa również w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla pożarnictwa, medalem honoru im. Bolesława Chomicza oraz odznaczeniem za zasługi dla woj. Bielskiego.

Gmina Jaworze: Krystyna Szczypka

Urodzona w Jaworzu. W roku 1967 rozpoczęła swoją karierę zawodową jako nauczyciel, a od 1986-2001 pełniła funkcję Dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Gen. Broni Stanisława Maczka w Jaworzu. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspierała pracę Rady Gminy w Jaworzu jako członek Komisji Edukacji nie pełniąc funkcji radnej. Jej liczne działania społeczne cechuje głęboko pojęty patriotyzm, przez całe życie realizowała na różnych płaszczyznach swoją społeczną pasję, udzielała się również działając w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jednocześnie była i jest wieloletnim aktywnym członkiem Kola Gospodyń Wiejskich Nr 2 w Jaworzu kultywując tradycję i historię naszego regionu. W roku 2006 została radną Rady Gminy Jaworze. Pełni również funkcję Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Jaworze. Za poświęcenie oraz bezinteresowną działalność na rzecz rozwoju gminy Jaworze w roku 1994 otrzymała od Rady Gminy Jaworze Medal „Zasłużony dla Rozwoju Gminy Jaworze". Natomiast za swe osiągnięcia w oświacie wielokrotnie otrzymała nagrodę Wójta Gminy Jaworze. Własnym entuzjazmem wspiera innych pokazując im jak czerpać satysfakcję z życia.

Gmina Kozy: Eugeniusz Baścik

Urodzony w 1922 roku, jest jednym z założycieli Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł" w Kozach. W latach 1955 - 1992 pełnił funkcję zastępcy prezes klubu a od 1992 - prezesa. Obecnie jest czynnym członkiem LKS-u oraz Honorowym Prezesem Klubu. Aktywnie zaangażowany w budowę boiska sportowego. W okresie vc-prezesury Eugeniusza Baścika LKS wzbogacił się o sekcję narciarską, a drużyna piłki nożnej uzyskała awans do klasy „A", utrzymując się w niej do połowy lat 80-tych.
W swej społecznej działalności dążył do stworzenia możliwości uprawiania sportu w drużynach zorganizowanych, występujących w rozgrywkach ligowych. Swym dużym zaangażowaniem pozyskał uznanie i szacunek środowiska sportowego, czego potwierdzeniem jest członkostwo w Zarządzie Beskidzkiego Okręgu Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczenie Komisji Rewizyjnej Beskidzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Był częstym organizatorem zawodów i turniejów dla mieszkańców gminy. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką LZS, tytułem Honorowego i Zasłużonego Działacza LZS oraz otrzymał Honorowe Obywatelstwo Gminy Kozy. Aktywny działacz Gminy Spółdzielni Samopomoc „Chłopska" w Kozach.

Gmina Porąbka: Koło Gospodyń Wiejskich w Kobiernicach

Koło Gospodyń Wiejskich w Kobiernicach istnieje od 1963 roku. Jest organizacją społeczną, zrzeszającą obecnie 56 członkiń. Od 45 lat pani Zofia Dwornik stoi na czele Koła Gospodyń Wiejskich i za swoją działalność została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W pierwszym okresie działalności koło zajęło się edukacją społeczeństwa organizując różnego rodzaju kursy i pokazy. W roku 1978 z jego inicjatywy został założony zespół obrzędowo-taneczny, a obecnie również kabaretowy „Gęsia Krzywda", który kultywuje tradycję i folklor naszego regionu. W jego bogatym repertuarze znajdują się liczne przyśpiewki i programy obrzędowe. Występy Zespołu uświetniają wiele imprez sołeckich, gminnych oraz kościelnych. Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało pomoc rzeczową i finansową dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Szpitala Pomnik Matki Polki w Łodzi oraz dla rodzin z gminy Porąbka dotkniętych klęską pożaru czy powodzi. Od 1986 roku organizuje Wieczerzę Wigilijną dla osób samotnych z terenu gminy Porąbka. W bieżącym roku Koło Gospodyń Wiejskich reprezentowało powiat bielski w wojewódzkim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Śląskie Smaki" w Pszczynie gdzie otrzymało I nagrodę - „Złoty Durszlak" i tytuł „Eksperta Śląskich Smaków". Również w tym roku stowarzyszenie zajęło dwa pierwsze miejsca i nominację do „Perły 2009" - nagrodę odebrało z rąk Wiceministra Rolnictwa i Wicemarszałka Sejmu RP.

Gmina Szczyrk: Marian Konior

Z wykształcenia technik-mechanik, założył Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczyrku. W późniejszym okresie pracował w klubie LKS „Skrzyczne" i Oddziale Beskidzkim PTTK jako Z-ca Prezesa i Sekretarz. Działacz społeczny TKKF „Sokół", Klubie Sportowym, Społecznej Radzie Ośrodka Kultury, w Komitecie Organizującym Tydzień Kultury Beskidzkiej (przez 30 lat). Jest założycielem Towarzystwa Miłośników Szczyrku. Za swoją społeczną działalność został odznaczony m.in.: brązowym i srebrnym Krzyżem Zasługi i odznaką „Zasłużony działacz Kultury". Obecnie jest sędzią narciarskim oraz znanym działaczem społecznym, współpracującym ze szkolnictwem . Pisze wiersze i fraszki dotyczące regionu, różnych osób i imprez miejscowych. Cały cykl wierszy napisał związanych z Górką, krzyżem na Skrzycznem oraz uroczystościami kościelnymi w Szczyrku. Współpracuje ze szkołami dostarczając materiałów dotyczących miejscowości. Stały współpracownik „Gazety Szczyrowskiej".

Gmina Wilamowice: Anna Foks

Mieszkanka gminy Wilamowice, inicjatorka licznych imprez kulturalnych i społecznych. Jej życie od zawsze związane było z rolnictwem i kultywowaniem z wielką starannością tradycji i zwyczajów wilamowskich. Do dziś z dużą swobodą posługuje się językiem wilamowskim, który przeżywa obecnie swój renesans. Trudny czas dwudziestolecia międzywojennego i surowe wychowanie miały wpływ na późniejsze cechy charakteru takie jak wielki patriotyzm, przywiązanie do tradycji ludowych, pracowitość i zaangażowanie w sprawy środowiska i ludzi. Szczególną wartością jest dla niej propagowanie folkloru wilamowskiego. Doprowadziła do rozwoju odziedziczonego 2-hektarowego gospodarstwa rolnego, które z czasem przekształciło się w wysokotowarowe gospodarstwo specjalistyczne, co zaowocowało wieloma wyróżnieniami, m.in. dyplomem za osiągnięte wyniki produkcyjne i członkostwem w Spółdzielni Zaopatrzenia Ogrodniczego w Bielsku-Białej. Jest jedną z założycielek Komitetu Społecznego, którego prace doprowadziły do gazyfikacji Wilamowic w 1966 roku. Od roku 1963 pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich a od 1983 do dziś piastuje stanowisko przewodniczącej tegoż koła. Od roku 1981 Anna Foks jest aktywną członkinią Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Wilamowicach, a od 1966 uczestniczy regularnie w występach w Zespole Regionalnym. W roku 1998 Prezydent RP przyznał jej medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie". Wyrazem wdzięczności za jej życzliwość, mądrość i pomocną dłoń jest przyznany „Order Serca Matkom Wsi". Wśród licznych odznaczeń Anny Foks należy również wymienić m.in. Srebrny Krzyż Zasługi", odznaczenie „Za zasługi dla województwa bielskiego", „Za pracę i zasługi dla miasta Wilamowice", „Za długoletnią pracę w KGW" oraz wyróżnienie „Za szczególne działania na rzecz animacji, upowszechniania kultury w powiecie bielskim".

Gmina Wilkowice: Anna Maślanka

Od wczesnej młodości aktywny mieszkaniec Bystrej. Ważnym etapem w Jej życiu było podjęcie pracy w Gminnej Spółdzielni w Bystrej, gdzie prowadziła działalność społeczno-wychowawczą na terenie gminy. W tym czasie organizowała działalność kulturalną, uruchomiła Kluby Rolnika, a wszystko po to by młodzież i mieszkańcy mieli możliwość kulturalnego spędzania wolnego czasu. W tym czasie powstały zespoły regionalne i muzyczne, które zdobywały czołowe miejsca na konkursowych przeglądach, a orkiestra dęta z Bystrej wznowiła swoją działalność. Dała się poznać jako człowiek odpowiedzialny, skromny, podejmujący wiele trudnych zadań. Umiała skupić wokół siebie ludzi, którzy chcieli zrobić coś dla swojego środowiska. Była autorytetem wśród pracowników, którzy powierzyli jej pełnienie funkcji Przewodniczącej Związków Zawodowych. Kandydowała również do gminnej Rady Narodowej, była radnym przez dwie kadencje i jednocześnie w latach 1980-1988 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Sołeckiej w Bystrej. To dzięki jej staraniom Gmina pozyskała teren za Domem Strażaka. Była inicjatorem powołania Towarzystw Przyjaciół Bystrej, które działa do dziś. Prace społeczne przerwała ze względu na śmierć najbliższych jej osób. Do społecznych działań powróciła w roku 1998, kiedy to wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady gminy Wilkowice. W wyborach tych uzyskała największą liczbę głosów z terenu całej gminy. Pani Anna jest fundatorem rzeźby Patrona Gimnazjum w Bystrej Juliana Fałata oraz corocznych „Julianów" - nagrody, którą otrzymuje najlepszy uczeń tej szkoły. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa". W roku 2006 pozyskała pozarządowe środki finansowe na remont grobowca Juliana Fałata, witraże - rzeźby oraz na oznakowanie dróg. Sołectwo Bystrej zgłosiła do konkursu na „Najpiękniejszą Wieś Województwa Śląskiego", które zajęło II miejsce, a nagrodę przeznaczyła na zakup przystanków autobusowych. Pozyskała teren nad rzeką Białką gdzie powstał plac rekreacyjny, który został zgłoszony do konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi i zajął II miejsce w Województwie Śląskim. Obecnie pani Anna pełni funkcję Przewodniczącej Rady Gminy.

Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.