czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 24 lutego 2010
  • wyświetleń: 5387

Zapisz dziecko do przedszkola

Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice od l marca bieżącego roku rozpocznie się elektroniczna rejestracja poprzedzająca nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Rejestracja elektroniczna umożliwi rodzicom zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz usprawni gminie Czechowice-Dziedzice rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Do tej pory sytuacja wyglądała tak, że rodzice zapisywali dziecko do kilku przedszkoli, co powodowało, że takie dziecko było przyjmowane do kilku przedszkoli jednocześnie, blokując w ten sposób miejsca dla innych dzieci.

Elektroniczny system rejestracji zapobiegnie takim sytuacjom, gdyż dziecko będzie przyjęte tylko do jednego z trzech wybranych przez Rodziców przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od l marca bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa zapisy.ppczechowice.pl target=_blank class=dodaj>zapisy.ppczechowice.pl, gdzie będzie zamieszczony formularz „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz informator zawierający ofertę wszystkich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie.

Za pomocą tej strony rodzice będą mogli w domu przez internet wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i wybrać maksymalnie trzy przedszkola / oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Osoby, którzy nie posiadają dostępu do internetu powinny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do systemu elektronicznego rejestru.

We wszystkich przedszkolach/ szkołach z oddziałami przedszkolnymi gminy Czechowice-Dziedzice będą obowiązywać w ramach rekrutacji takie same, ministerialne kryteria przyjęć, tzn.: do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Czechowice-Dziedzice:
1.w wieku 6 lat zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
2.w wieku 5 lat mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego;
3.matek lub ojców samotnie je wychowujących;
4.matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji;
5.umieszczone w rodzinach zastępczych/placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych w drugiej kolejności będą decydować kryteria uzupełniające:
1.dzieci obojga pracujących rodziców lub uczących się w systemie dziennym;
2.dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci)
3.dzieci uczęszczające już do przedszkola i ich rodzeństwo;

Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rekrutacji przedszkola z oddziałami integracyjnymi, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku zapisu dziecka do przedszkola z oddziałami integracyjnymi rodzice/opiekunowie prawni powinni wyrazić zgodę na uczęszczanie ich dziecka do grupy integracyjnej.

Rejestracja dzieci na rok szkolny 2010/2011 prowadzona będzie od l do 31 marca 2010 r.
W późniejszym terminie zapisy będą możliwe, ale tylko w miarę wolnych miejsc.

Zachęcamy do skorzystania z proponowanego rozwiązania, jakim jest system elektronicznej rejestracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Należy podkreślić, że system w pełni chroni dane, które się w nim znajdują.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie wyjaśnienia uzyskacie Państwo w publicznych przedszkolach oraz publicznych szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne a także na stronie internetowej www.zopoczechowice.pl target=_blank class=dodaj>www.zopoczechowice.pl, gdzie wyświetlone będą informacje dotyczące rekrutacji m.in.: informator o placówkach oraz zasady rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Krótki poradnik dotyczący rejestracji:

1. Etap wstępny - informator
Na stronie internetowej zapisy.ppczechowice.pl dostępnej dla rodziców od l marca 2010r., zamieszczony będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Czechowice-Dziedzice . Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert placówek, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, godziny działania przedszkola oraz godzin realizacji podstawy programowej.

2. Wprowadzanie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu przez rodziców lub placówki
Drugi etap rejestracji do przedszkoli będzie obejmował wprowadzanie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu.

Będą dwa sposoby wprowadzania kart:
a) Pierwszy sposób: Rodzic może wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” elektronicznie poprzez stronę zapisy.ppczechowice.pl , a następnie wydrukować kartę zapisu i potwierdzić ją w przedszkolu pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu znajdującym się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).

Do momentu potwierdzenia karty zapisu przez właściwe przedszkole, logując się
do systemu za pomocą numeru PESEL dziecka oraz wygenerowanego przez system hasła, Rodzic będzie miał możliwość przeglądania oraz edycji zawartych w niej danych.

b) Drugi sposób: Przedszkola/szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi) wprowadzają karty zapisu do systemu. Oznacza to, iż Rodzic wypełnia papierową „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i składa ją w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu/szkole znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do której rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).

Przedszkole/szkoła pierwszego wyboru wprowadzi „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” do systemu.

Karty zapisu w wersji papierowej będą dostępne w każdym przedszkolu miejskim i publicznej szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny. Rodzic, którego kartę zapisu dziecka wprowadza do systemu przedszkole/szkoła, może otrzymać od placówki hasło dostępu do systemu i w każdej chwili będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych systemie oraz w późniejszym etapie - wyniku rekrutacji.

3. Potwierdzanie rejestracji przez rodzica w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
Jeśli rodzic wypełniał „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” za pośrednictwem strony internetowej, to jego dziecko zostanie zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkoli” będzie musiał udać się do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić zgłoszenie dziecka nie później niż do 31 marca 2010 r. Po weryfikacji „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” przez właściwą placówkę, rodzic ma możliwość przeglądania Karty przez Internet bez możliwości jej edycji.

UWAGA! W nowym systemie rekrutacji Rodzic zgłasza się z „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” tylko do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

4. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi
Kolejnym etapem jest wstępna automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpocznie się po 31 marca 2010 r. Oznacza to, iż system będzie przydzielał dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają w karcie zapisu, które z kryteriów spełnia ich dziecko). W tym czasie system zostanie zablokowany w celu przeprowadzenia wstępnej rekrutacji.

Wyniki rekrutacji będą dostępne w maju br. w oznaczonym dniu w przedszkolach/szkołach. Informację o terminie ogłoszenia wyników uzyskacie Państwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Również za pośrednictwem strony internetowej zapisy.ppczechowice.pl . Rodzic będzie miał możliwość sprawdzenia, czy jego dziecko zostało przydzielone do któregoś przedszkola/szkoły znajdujących się w karcie zapisu dziecka.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie również przesłana na adres e-mailowy Rodzica, jeśli w „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” Rodzic podał adres e-mail.

5. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola
Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/szkoły. Rodzic w wyznaczonym terminie, tj. do 30.05.2010 r. powinien udać się do tego przedszkola/szkoły i potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki. W przeciwnym wypadku brak potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki.

6. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Rodzice dzieci, które nie zostały przydzielone do żadnego z przedszkoli/szkoły znajdujących się na karcie zapisu mogą znaleźć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mają wolne miejsca i mogą przyjąć dziecko.

Informator dostępny będzie za pośrednictwem strony internetowej zapisy.ppczechowice.pl , gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać także w placówkach.

Dokonując rejestracji rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych w ten sposób danych, na cele związane z rekrutacją. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi są administratorami danych osobowych zawartych w „Kartach zgłoszenia dziecka do przedszkoli” i gwarantują ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.

aka / czecho.pl, źródło: ZOPO Czechowice-Dziedzice

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.