Wiadomości

  • 24 sierpnia 2010
  • wyświetleń: 1947

Pomoc finansowa dla uczniów

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach poinformowało o możliwościach otrzymania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 612 i Nr 117, poz. 783) podaje się informację na temat zasad udzielania w/w pomocy.

W roku szkolnym 2010/2011 realizowany jest rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Programem objęte są dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasie II szkoły gimnazjalnej oraz uczniowie niepełnosprawni realizujący kształcenie w klasach I –VI szkoły podstawowej, w klasach I-III szkoły gimnazjalnej, w szkole ponadgimnazjalnej w tym w zasadniczej szkole zawodowej (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Pomoc ta - w formie dofinansowania zakupu podręczników - przysługuje dzieciom wymienionym wyżej i pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2), tj. 351 zł (dochód na osobę)

Zwrot kosztów zakupu nie może przekroczyć odpowiednio kwot (dla dzieci pełnosprawnych):
- dla uczniów realizujących kształcenie w klasach I -III szkoły podstawowej - 170 zł
- dla uczniów realizujących kształcenie w klasie II szkoły gimnazjalnej - 310 zł.

Zwrot kosztów zakupu dla dzieci niepełnosprawnych nie może przekroczyć kwot:
- dla uczniów realizujących kształcenie w klasach I – III szkoły podstawowej - 170 zł,
- dla uczniów realizujących kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej - 200 zł,
- dla uczniów realizujących kształcenie w klasach I – III szkoły gimnazjalnej - 310 zł.
- dla uczniów realizujących kształcenie w zasadniczych szkołach zawodowych - 300 zł.
- dla uczniów realizujących kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych - 370 zł.

Wyjątkowo o dofinansowanie zakupu podręczników mogą starać się osoby także, które przekraczają kryterium dochodowe, ale spełniają warunki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej.

Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników


Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w placówce, w której dziecko uczy się w roku szkolnym 2010/2011. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub - w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o wysokości dochodów oraz – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną - dotyczy dzieci niepełnosprawnych.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym w art.7 ustawy o pomocy społecznej – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 września (w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza). Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Burmistrzowi, za pośrednictwem ZOPO w Czechowicach-Dziedzicach Dodatkowo dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 351,00 zł, ponieważ w tej sprawie decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do otrzymania pomocy podejmuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic.
Rodzice dokonują zakupu podręczników i przedstawiają dyrektorowi szkoły dowody zakupu podręczników. W przypadku zakupów indywidualnych jest to faktura VAT (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego), rachunek lub paragon. W przypadku zakupu podręczników dla większej grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły (przedszkola), wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

ZOPO realizuje wypłatę pomocy na podstawie listy wypłat sporządzonej przez dyrektora placówki i przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły.

aka / czecho.pl, źródło: ZOPO Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.