czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 9 listopada 2013
  • 15 listopada 2013
  • wyświetleń: 1864

VI Festiwal Poezji Słowiańskiej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

W ramach VI Festi­walu Poezji Sło­wiań­skiej War­szawa - Lon­dyn - Czechowice-Dziedzice Miejski Dom Kultury zapra­sza na spo­tka­nia z poezją i jej twór­cami - poetami pol­skimi i z zagranicy. Celem imprezy jest przybliżenie światowej poezji słowiańszczyźnie oraz słowiańskiej twórczości światu.

Reklama

poezja, mdk


W pią­tek 15 listo­pada o godzinie 17.00 odbędą się spo­tka­nia autor­skie w Zamku Kotulińskich. Z kolei w sobotę w Miej­skim Domu Kultury będzie miał miejsce kon­cert poetycko-muzyczny. Niedziela 17 listopada, będzie ostatnim dniem Festiwalu. Tego dnia o godzinie 11.00 wystartuje 70. Biel­ska Edy­cja Krakow­skiego Salonu Poezji w Gale­rii Biel­skiej BWA. Gościem specjalnym salonu będzie Alek­san­der Nawrocki, zaś temat przewodni to "Słowo - droga do człowieka".

Festi­wa­lowi towa­rzy­szyć będzie wystawa foto­gra­fii zwią­za­nych ze spotka­niami poetyc­kimi, które odbyły się w Miej­skim Domu Kul­tury w Czechowicach-Dziedzicach i w Zamku Kotu­liń­skich w ostat­nich latach. Odbę­dzie się rów­nież pre­zen­ta­cja ksią­żek gości i poetów zwią­za­nych z Czechowicami.

Gośćmi Festi­walu będą m.in.: Alek­san­der Nawrocki, Łycze­zar Selia­shki, Bar­bara Jur­kow­ska, Domi­nik Witosz. Muzyczno - arty­styczną oprawą zajmą się: Janusz Kohut - kom­po­zy­tor i pianista, Gosia Narew­ska - woka­listka grupy KaMPe z Londynu oraz Ewa Batycka - aktorka z Bielska-Białej, Cze­cho­wicki Teatr Muzyczny Movi­mento i Mariusz Hanulak.

BM / czecho.pl

źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj