Wiadomości

  • 3 kwietnia 2014
  • wyświetleń: 1538

Poręba: Przetarg na działki

Artykuł sponsorowany:

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 604/17, 605/17, 606/17, 607/17, 611/17, 618/17, 619/17, 620/17,
zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej.

Wyrys z mapy zasadniczej

Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki http://www.ptbspszczyna.pl .

Działki nr: 604/17, 605/17, 606/17, 607/17, 611/17, 618/17, 619/17, 620/17, położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej - drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowania drogą krajową DK 81).

PTBS: działki na sprzedaż · fot. PTBS Pszczyna


W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie.
Wszystkie działki posiadają warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Decyzja Nr UIA.6730.86.2012 o warunkach zabudowy dostępna jest
w siedzibie Spółki oraz na stronnie internetowej Spółki http://www.ptbspszczyna.pl .

Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

Oznaczenie działki - Powierzchnia (m2) - Cena brutto - Kwota

działka nr 604/17 - 1 493,00 m2 - 113 061,60 zł - 11 306,16 zł
działka nr 605/17 - 1 143,00 m2 - 86 555,10 zł - 8 655,51 zł
działka nr 606/17 - 1 139,00 m2 - 84 697,80 zł - 8 469,78 zł
działka nr 607/17 - 1 351,00 m2 - 97 588,20 zł - 9 758,82 zł
działka nr 611/17 - 1 196,00 m2 - 90 577,20 zł - 9 057,72 zł
działka nr 618/17 - 703,00 m2 - 49 815,00 zł - 4 981,50 zł
działka nr 619/17 - 634,00 m2 - 44 931,90 zł - 4 493,19 zł
działka nr 620/17 - 878,00 m2 - 62 225,70 zł - 6 222,57 zł

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu - poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 58 1020 2528 0000 0402 0019 6311 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu - decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.

Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w Siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu w poniedziałek w godzinach 7: 00 - 16: 00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.ptbspszczyna.pl .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A
w następujących terminach:

Oznaczenie działki - Data przetargu - Godzina przetargu

działka 604/17 - 27.05.2014r. - godz. 10.00
działka 605/17 - 28.05.2014r. - godz. 10.00
działka 606/17 - 29.05.2014r. - godz. 10.00
działka 607/17 - 30.05.2014r. - godz. 10.00
działka 611/17 - 02.06.2014r. - godz. 10.00
działka 618/17 - 03.06.2014r. - godz. 10.00
działka 619/17 - 04.06.2014r. - godz. 10.00
działka 620/17 - 05.06.2014r. - godz. 10.00

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegóły na stronie http://www.ptbspszczyna.pl/index1.htm

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

43-200 Pszczyna
ul. Jana Kilińskiego 5A

tel. 32 2128555
tel. 32 4490326
fax 32 2128555

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "PTBS Pszczyna" podaj

PTBS Pszczyna

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "PTBS Pszczyna" podaj