Wiadomości

  • 11 lipca 2014
  • 29 września 2014
  • wyświetleń: 12775

Wnioski o dotacje na kanalizację

Mieszkańcy Czechowic-Dziedzic od 14 lipca mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę kanalizacji

O dotację z Gminy może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną w Gminie Czechowice-Dziedzice, na terenie której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie. Dofinansowanie mogą również otrzymać te osoby, które wcześniej złożyły wniosek w sprawie przyłącza w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi do 45% kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach Projektu, na które składają się: koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych podwykonawczych, łącznie z podatkiem VAT.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu)
  • oświadczenie o nieposiadaniu względem Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat i danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.
  • oświadczenie, że po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego zostanie zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. na odprowadzenie ścieków.
  • w przypadku współwłasności nieruchomości, na której będzie prowadzona budowa przyłącza kanalizacyjnego, należy przedłożyć pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli do reprezentowania wnioskodawcy w ramach prowadzonego dofinansowania.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niezbędnych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji celowej zgodnie z umową z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.)


Osoba ubiegająca się o dotację zobowiązana jest złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1. Termin składania wniosków upływa 30 września 2014 r.

Druki wniosków są dostępne do pobrania po prawej stronie artykułu. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 214-71-04 lub 214-71-69.

BM / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.