czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 6 października 2014
 • wyświetleń: 1144

Stypendia dla najzdolniejszych

Do 15 października należy składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Uchwałą Rady Miejskiej z 2005 r. wybitnie uzdolnionym uczniom od trzeciej klasy gimnazjum i studentom do 25 roku życia zamieszkałym na terenie gminy Czechowice-Dziedzice może zostać przyznane stypendium w dziedzinie: kultury i sztuki, kultury fizycznej, a także oświaty i nauki.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpić mogą:
 • burmistrz,
 • komisje stałe Rady Miejskiej,
 • stowarzyszenia i organizacje kultury fizycznej, kultury i sztuki,
 • przedstawiciele placówek oświatowo-wychowawczych mających siedzibę w Czechowicach- Dziedzicach,
 • przedstawiciele innych instytucji i stowarzyszeń,
 • zainteresowana strona lub przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej.


Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać informacje dotyczące:
 • danych osobowych kandydata do stypendium zawartych w kwestionariuszu danych osobowych stanowiącym integralną część niniejszego załącznika,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku,
 • wykaz osiągnięć kandydata popartych oryginalną dokumentacją lub potwierdzoną kserokopią przez organ lub instytucję wystawiającą oryginał dokumentu lub przez Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,
 • perspektywy własnego rozwoju kandydata.


Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (Plac Jana Pawła II 1) w zalakowanej kopercie z adresem "Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach" z dopiskiem "stypendium" w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku kalendarzowego na rok następny.

Kryteria przyznawania stypendiów:
 • w dziedzinie kultury i sztuki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego, zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego oraz uczestnicy prestiżowych wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych;
 • w dziedzinie kultury fizycznej: medaliści mistrzostw Polski oraz medaliści międzynarodowych imprez sportowych ( Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, olimpiada, uniwersjada ) w dyscyplinach sportowych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i reprezentujący gminę Czechowice-Dziedzice;
 • w dziedzinie oświaty i nauki: zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz zwycięzcy i laureaci konkursów szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego.


Wnioski opiniowane będą przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu zgodnie z przedmiotem działania, nie później niż do 15 listopada danego roku kalendarzowego na rok następny. Komisja każdorazowo indywidualnie ocenia wybitne uzdolnienia i osiągnięcia w rozpatrywanej dziedzinie, biorąc pod uwagę kryteria przyznawania stypendiów określone w regulaminie. Komisja działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu pracy. Komisja może na swoje posiedzenie zaprosić wnioskodawcę oraz ekspertów z głosem doradczym. Komisja przedstawia Radzie Miejskiej zaopiniowane wnioski w sprawie przyznania stypendium z proponowaną jego wysokością lub formą i okresem obowiązywania.

Decyzję w sprawie przyznania i wysokości stypendium podejmuje Rada Miejska. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi, który zawiera indywidualne umowy stypendialne.

Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego. Może być wstrzymane lub może nastąpić jego utrata w razie niewypełnienia warunków określonych w umowie o stypendium.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.