Wiadomości

  • 6 listopada 2014
  • wyświetleń: 3187

SP 4 szkołą promującą zdrowie

W piątek, 24 października nastąpiło uroczyste podsumowanie działań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Orła Białego w Czechowicach-Dziedzicach na rzecz promocji zdrowia zwieńczone uroczystym wręczeniem szkole Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przez wojewódzkiego koordynatora projektu - przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Metodycznego Metis w Katowicach - p. Barbarę Dobias-Mola.

SP4 jest pierwszą na terenie naszego miasta i gminy szkołą uhonorowaną tym certyfikatem. Szkołę, która zostaje przyjęta do Sieci Szkół Promujących Zdrowie cechuje:
  • aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku lokalnym
  • otwartość na zmiany,
  • przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie, członków rady pedagogicznej oraz rady rodziców i samych uczniów,
  • aktywne i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia.


Szkoła Podstawowa nr 4 spełniła wszystkie kryteria przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie:
1. Dyrektor szkoły Urszula Polaczek powołała szkolnego koordynatora promocji zdrowia, którym w SP 4 była p. Hanna Martyniszyn - kierownik świetlicy szkolnej.
2. Dyrektor szkoły powołała szkolny zespół promocji zdrowia w składzie: p. Małgorzata Wojsław - nauczycielka przyrody, p. Katarzyna Czylok - nauczycielka wychowania fizycznego i p. Anna Sobik - pedagog szkolny.
3. Dyrektor szkoły zgłosiła szkołę do udziału w projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
4. Szkolny koordynator wraz ze szkolnym zespołem uczestniczyli w szkoleniach dla koordynatorów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.
5. Szkolny koordynator przeprowadzał zajęcia warsztatowe dla rady pedagogicznej oraz zapoznał radę rodziców i samorząd uczniowski z koncepcją, strategią i modelem tworzenia szkoły promującej zdrowie.
6. Rada pedagogiczna - po konsultacjach z samorządem uczniowskim oraz radą rodziców - podjęła uchwałę o przystąpieniu do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
7. Szkoła podejmowała systemowe działania w zakresie promocji zdrowia - diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja. Działania te były uwzględnione w dokumentacji szkolnej.
8. W okresie przygotowawczym koordynator wraz ze szkolnym zespołem (w oparciu o diagnozę wstępną oraz wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń): opracowali 3-letni program promocji zdrowia dla szkoły "Jak dbać o zdrowie czwórka podpowie" na lata 2013-2016 w następujących obszarach:
- promowanie zdrowego odżywiania,
- higiena osobista uczniów,
- rozwijanie zainteresowań sportowych.
9. Szkolny koordynator przedstawił program promocji zdrowia radzie pedagogicznej. Rada pedagogiczna w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców zatwierdziła ten program do realizacji na terenie placówki.

Certyfikat nadawany jest na okres trzech lat i upoważnia SP 4 do ubiegania się o:
  • Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie lub
  • Certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie


Urszula Polaczek, Dyrektor Szkoły podziękowała zespołowi nauczycieli zaangażowanemu w realizację programu, uczniom i rodzicom, jak również opiekunom i uczniom występującym podczas tej podniosłej uroczystości szkolnej. Zapewniła, że "Czwórka" będzie nadal prowadzić działania na rzecz promocji zdrowia, ubiegając się o kolejne certyfikaty, które są tylko zwieńczeniem podejmowanych działań, a te społeczność szkolna uważa za najważniejsze.

Katarzyna Zawiła-Dudzik

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.