Wiadomości

 • 26 listopada 2014
 • 28 listopada 2014
 • wyświetleń: 4827

Można składać wnioski o becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W bieżącym roku becikowe wynosi 1000 złotych. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę zapomogi.

Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe przyznawane jest, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł netto. Mieszkańcy Czechowic mogą składać wnioski w Wydziale Świadczeń Społecznych w Urzędzie Miejskim (Plac Jana Pawła II 1, pok. 106 - parter).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, faktyczną bądź przysposobionego, w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Do wniosku o tzw. becikowe należy dołączyć:
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,
 • akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny,
 • dowody osobiste rodziców dziecka,
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w 2013 r. przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
 • oświadczenie bądź zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej w 2013r.
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku 2013,
 • numer konta wnioskodawcy,
 • inne dokumenty według indywidualnej sytuacji rodzinnej i zawodowej rodziny.


Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych pok. 106 lub pod numerem 32 214-71-12 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

BM / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.