czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 marca 2016
  • wyświetleń: 2797

Zarząd Związku Gmin i Powiatów

W ubiegłym tygodniu w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Gospodarzem spotkania samorządowców, zorganizowanego w Pałacu Kotulińskich, był Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Reklama

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 03.2016 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Zgodnie z tradycją wyjazdowych posiedzeń Zarządu ŚZGiP, podejmujący samorządowców Burmistrz Czechowic-Dziedzic przedstawił zebranym gminę. W krótkiej charakterystyce, Burmistrz Marian Błachut mówił o Czechowicach-Dziedzicach jako gminie przedsiębiorczej, wyrosłej na tradycjach przemysłowych. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęły się obrady, które poprowadził Przewodniczący Związku, Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult.

Na czechowickim Zarządzie omówiono i przyjęto kilka stanowisk Zarządu ŚZGiP, dotyczących ważnych kwestii prawnych, finansowych i organizacyjnych, mających bezpośredni wpływ na sprawne funkcjonowanie samorządów terytorialnych. Dotyczyły one:
  • kwalifikowalności podatku VAT w projektach z dofinansowaniem unijnym w kontekście rozliczenia dotacji;
  • zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia narzędzi prawnych umożliwiających eliminację naruszeń planu miejscowego;
  • podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu określenie zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny, wystawiania karty zgonu oraz finansowania związanych z tym kosztów;
  • zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Zarząd przyjął również w drodze głosowań sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku oraz działalności Zarządu Związku za ubiegły rok. Obydwa sprawozdania przyjęto jednogłośnie.

Samorządowcy rozmawiali również o problemach związanych z finansowaniem oświaty, łączących się z już wprowadzanymi i zapowiadanymi przez rząd zmianami w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa (powrót sześciolatków do przedszkoli oraz projekt likwidacji gimnazjów), dalszą realizacją dróg S1 i S69 - niezwykle ważnych dla całego regionu arterii komunikacyjnych oraz z dalszym finansowaniem gminnych i powiatowych programów ograniczenia niskiej emisji z udziałem tzw. środków unijnych.

W ramach obrad Zarząd omówił także stan przygotowań jst do realizacji rządowego Programu "Rodzina 500+" (w tym m.in. zatrudnienie w drodze konkursu nowych pracowników i ich przeszkolenie, a także wyposażenie ich stanowisk pracy), zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia w jego realizacji w pierwszym okresie funkcjonowania, związane m.in. z zapowiadanym potencjalnie późnym terminem przekazania gminom centralnej aplikacji informatycznej do obsługi Programu.

Duża część obrad poświęcona została kwestiom organizacyjnym, związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem Zgromadzenia Ogólnego Związku z okazji obchodów 25-lecia działalności Związku przypadającego w maju 2016 r.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic jest jednym z 18 członków Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w ramach którego zrzeszonych jest obecnie 118 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 7 powiatów regionu śląskiego. Teren działania Związku zamieszkuje prawie 4 mln mieszkańców. Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy z innymi organizacjami - zarówno krajowymi jak i zagranicznymi - które wspólnie realizują różnorodne przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.