Wiadomości

 • 29 sierpnia 2018
 • wyświetleń: 1733

Nabór biznesplanów do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości"

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują, iż nabór biznesplanów w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I" odbędzie się w terminie: 27.08.2018 r. - 07.09.2018 r.

Uczestnicy projektu składają Biznesplan (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych), do którego należy załączyć:
 • potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowo-doradczej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń oraz minimum 80% godzin indywidualnego doradztwa przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (zał. 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych) / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),
 • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia (zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych),
 • zbiór oświadczeń (zał. nr 14 do Regulaminu przyznawania środków finansowych).


Ponadto do biznesplanu załącza się następujące dokumenty wymagane od przedsiębiorcy w przypadku zarejestrowania działalności przed złożeniem biznesplanu:
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub dokument poświadczający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej), wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia biznesplanu,
 • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach projektu np. kopia umowy spółki (jeśli dotyczy).


W przypadku, gdy aplikującym jest Uczestnik Projektu, który wraz z innymi Uczestnikami planuje utworzenie bądź już utworzył spółkę, w biznesplanie wpisuje pozostałych uczestników przedsięwzięcia, którzy zamierzają w ramach prowadzonej działalności ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, wraz z podaniem wnioskowanych kwot. Suma kwot wnioskowanych powinna stanowić sumę kosztów kwalifikowanych działań planowanych do zrealizowania w biznesplanie.

Uczestnik projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień.

Dokumenty można składać osobiście w:
 • Biurze Projektu: w Stowarzyszeniu "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości" ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała; tel. 33 496 02 00; biuro otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 • Siedzibie Partnera Projektu: Urząd Miejski w Czechowicach Dziedzicach - dziennik podawczy, Plac Jana Pawła II 1, Czechowice-Dziedzice, w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 - 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30.


Procedura składania biznesplanów opisana jest szczegółowo w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.