czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 19 września 2019
  • wyświetleń: 1076

Zasady przyznawania odprawy dla nauczycieli

Materiał partnera:

Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony przez mianowanie w szkole A. Od 3 lat miał drugą umowę w szkole B w wymiarze 6/18. W tym roku w szkole A brakuje mu godzin i organ prowadzący nałożył na niego obowiązek od 1.09.2019 r. uzupełnienia 6/18 w szkole B. Umowa w szkole B na 6/18 została wypowiedziana z art.20 Karty Nauczyciela. Czy należy się nauczycielowi odprawa w szkole B z umowy na 6/18, skoro te same godziny będzie uzupełniał? Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony w pełnym wymiarze dostał w maju wypowiedzenie z art.20 Karty Nauczyciela. Jednak w miesiącu sierpniu okazało się, że nauczyciel będzie zatrudniony na zastępstwo za innego pracownika od 1.09.2019 r. Czy w związku z ponownym zatrudnieniem odprawa nadal się należy? Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony przez mianowanie w szkole A. Od 2 lat miał drugą umowę w szkole B w wymiarze 4/18. W tym roku w szkole A nie ma dla niego pracy i został przeniesiony do szkoły B od 1.09.2019 r. Umowa na 4/18 w szkole B została wypowiedziana z art.20 Karty Nauczyciela. Czy należy się nauczycielowi odprawa w szkole B z umowy na 4/18, skoro od 1.09.2019 r. będzie tam zatrudniony przez mianowanie w pełnym wymiarze czasu pracy?

Zasady przyznawania odprawy dla nauczycieli


Odpowiedź:Nauczycielowi, z którym szkoła rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych, przysługuje odprawa. Wysokość odprawy zależy od podstawy zatrudnienia, a w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - również od stażu pracy w danej szkole.

Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie:Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z tych przyczyn, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela).

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć należy jednak zwrócić uwagę na to, że przepis art. 20 Karty Nauczyciela nie obejmuje tych nauczycieli zatrudnionych, a zatem prawo do odprawy uzależnione jest od tego, czy szkoła objęta jest przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a to z kolei uzależnione jest od zatrudnienia w szkole co najmniej 20 osób (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

W opisanej sytuacji (1) chodzi o nauczyciela zatrudnionego w szkole w wymiarze 6/18, z którym rozwiązano stosunek pracy w drodze wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych. Jeżeli w szkole tej zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników, nauczycielowi przysługuje odprawa. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia w tej szkole i stanowi:

  • 1. jednomiesięczne wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • 2. dwumiesięczne wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • 3. trzymiesięczne wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.


(art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Okoliczność, że nauczyciel będzie realizował te zajęcia w ramach uzupełniania etatu na polecenie organu prowadzącego nie wyklucza jego prawa do odprawy pieniężnej.

W drugim przypadku nauczyciel kontraktowy otrzymał wypowiedzenie w maju na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Oznacza to, że należy mu się odprawa w wysokości uzależnionej od stażu pracy w danej szkole. Również w tym wypadku fakt, że nauczyciel będzie zatrudniony w tej samej szkole na podstawie nowego stosunku pracy (w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela) nie pozbawia go prawa do odprawy pieniężnej.

W trzecim wypadku, podobnie jak w pierwszym, nauczycielowi przysługuje prawo do odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzianej przez pracodawcę, o ile w szkole tej jest zatrudnionych co najmniej 20 pracowników. To, że nauczyciel będzie w tej szkole realizował zajęcia nadal w ramach przeniesienia z innej szkoły (art. 18 Karty Nauczyciela), nie pozbawia go prawa do odprawy.

Zapamiętaj!Nauczycielowi przysługuje odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, nawet jeśli bezpośrednio po rozwiązaniu umowy będzie kontynuował w tej samej szkole nowy stosunek pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 r., poz. 967 ze zm.) - art. 20 ust. 1 i 2,
  • Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 2018 r., poz. 1969) - art. 1 ust. 1, art. 8 ust. 1.


Dariusz Dwojewski
Doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl