czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 3 czerwca 2020
  • wyświetleń: 3686

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w UM

Burmistrz Czechowic-Dziedzic opublikował obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy ono terenów centrum miasta położonych na południe od torów kolejowych, dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK1. Publikujemy jego pełną treść.

Reklama

Obwieszczenie burmistrza Czechowic-Dziedzic

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM II, przyjętego uchwałą nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r., dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK1.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 39, art. 46 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach Uchwały Nr XXI/232/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM II, przyjętego uchwałą nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach- Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r., dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK1.

Granicę obszaru objętego uchwałą przedstawiono na załączniku graficznym zamieszczonym wraz z obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (www.bip.czechowice-dziedzice.pl ) w zakładce Planowanie przestrzenne.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice- Dziedzice Plac Jana Pawła ll 1, ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach oraz za pomocą komunikacji elektronicznej na adres email: um@czechowice-dziedzice.pl - w terminie do dnia 19 czerwca 2020 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie proszę o dołączenie do wniosku kserokopii mapy ewidencyjnej, na której zaznaczona jest nieruchomość, której dotyczy wniosek.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem zaufanym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.