czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 1 września 2020
  • wyświetleń: 3559

Organizacja zajęć z integracji sensorycznej w przedszkolu

Materiał partnera:

Na jakiej podstawie mogą w przedszkolu odbywać się zajęcia z integracji sensorycznej w przedszkolu publicznym? Na prośbę rodzica? Kto może prowadzić takie zajęcia i na jakiej podstawie, a właściwie dokumentu, wydanego przez poradnię? Czy mogą to być zajęcia indywidualne, czy grupowe? Czy nauczyciel sam może prowadzić takie zajęcia, zauważywszy pewne dysfunkcję, i jakie musi mieć kwalifikacje?

Organizacja zajęć z integracji sensorycznej w przedszkolu


Odpowiedź:Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii kwalifikacji osób prowadzących zajęcia SI. Wiążą natomiast kwalifikacje z zajmowanym stanowiskiem i rodzajem prowadzonych zajęć. Nie odnoszą się również do sposobu organizacji takich zajęć, a jedynie wskazują maksymalną liczbę uczestników. Według mojej opinii nauczyciel może prowadzić takie zajęcia, jeśli będzie posiadał kwalifikacje zgodne z rodzajem zajęć jako terapeuta pedagogiczny.( § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, § 11, § 27 pkt 3 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, § 22 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

UzasadnienieZajęcia terapii integracji sensorycznej należy potraktować jako zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Zajęcia, jakie mogą być realizowane w tym zakresie w przedszkolu wymienia się w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Należą do nich zajęcia:

  • rozwijające uzdolnienia;
  • specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.


Przyjmując, że zajęcia SI to zajęcia specjalistyczne rozumiane jako inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, należy założyć, że powinny one być prowadzone przez specjalistę. Zgodnie z § 27 pkt 3 prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym należy do zadań terapeuty pedagogicznego. Zgodnie z § 22 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego w przedszkolach posiada osoba, która ukończyła:

  • 1. studia w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • 2. studia na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, i studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie terapii pedagogicznej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.


W odniesieniu do nauczyciela wychowania przedszkolnego konieczne będzie zatem przygotowanie w zakresie określonym w § 22 pkt 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być organizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia, na podstawie posiadanych przez dzieci dokumentów wskazujących taka potrzebę lub na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczycieli w toku prowadzonych obserwacji pedagogicznej.

Natomiast nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii z wykorzystaniem metody SI (niekoniecznie w formie studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej, ale np. w formie kursu doskonalącego) może wykorzystywać te umiejętności w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem, organizowania jego aktywności edukacyjnej, zabaw z wykorzystaniem różnych materiałów, ćwiczeń ruchowych, zabaw na świeżym powietrzu itp.

Zapamiętaj!Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

Zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. W związku z tym mogą one być organizowane zarówno jako zajęcia indywidualne, jak i grupowe.


Podstawa prawna  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2020.1289 t.j.) - § 22
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1280 t.j.) - § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, § 11, § 17 ust. 1, § 27 pkt 3


Marzenna Czarnocka