Wiadomości

  • 25 października 2020
  • wyświetleń: 1120

Finansowanie gminnych inwestycji w fotowoltaikę

Materiał partnera:

Coraz więcej gmin decyduje się na inwestycje w fotowoltaikę. Samorządy mogą ubiegać się o środki w finansowaniu tego typu projektów w ramach Funduszu Spójności. Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć i jakie wymogi należy spełnić, aby wnioskować o dofinansowanie?

Finansowanie gminnych inwestycji w fotowoltaikę


Zainteresowanie samorządów fotowoltaiką wzrosło wraz z uruchomieniem wielu programów pomagających w finansowaniu tego przedsięwzięcia. Rosnąca chęć do inwestowania w odnawialne źródła energii jest dowodem wzrostu świadomości zarówno osób prywatnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Jednak wysokie koszty instalacji fotowoltaicznej mogą zniechęcać wielu zainteresowanych. Remedium na brak środków na sfinansowanie całej inwestycji może okazać się dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Na jak wysokie dotacje mogą liczyć zainteresowani?Udział środków pochodzących z Funduszu Spójności, w finansowaniu projektów, może stanowić maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. O wysokości dofinansowania takiej inwestycji decyduje Komisja Europejska i zostaje to zapisane w wydanej przez KE decyzji o dofinansowaniu.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie?Chcąc uzyskać finansowanie inwestycji z Funduszu Spójności, wnioskodawca musi spełniać dwa bardzo ważne warunki finansowe:

  • posiadać minimalnie 15% środków wkładu własnego na wykonanie inwestycji, przy założeniu, że Komisja Europejska zgodzi się na dofinansowanie danej inwestycji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Jeżeli inwestycja będzie generować zyski, dofinansowanie z Funduszu Spójności będzie niższe niż 80%. Wtedy na wkład własny należy posiadać około 30% kosztów inwestycji;
  • utrzymać płynność finansową inwestycji a to oznacza, że muszą być zapewnione środki finansowe na realizację każdego etapu inwestycji albo na wykonanie całej inwestycji. Spełnienie tego warunku gwarantuje otrzymanie refundacji.


Co może być źródłem środków własnych dla samorządów?Beneficjenci pomocy - samorządy - powinny zapewnić środki na wkład własny w budżecie gminy. Źródłem środków własnych mogą być:

1) budżety samorządów,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,
3) międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, EBOR),
4) zyski przedsiębiorstw komunalnych.

W celu zapewnienia współfinansowania inwestycji w fotowoltaikę, niebawem wejdzie w życie Ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, która pozwoli gminom na zaciąganie kredytów na finansowanie kosztów przygotowania dokumentacji, niezbędnej do uzyskania finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Ustawa o bankowym funduszu poręczeniowo - gwarancyjnym, utworzonym ze środków banków, ma za zadanie poręczanie kredytów gmin, zaciąganych na uzupełnianie wkładu własnego, dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Po to aby efektywnie wykorzystać środki unijne, konieczne jest zapewnienie wieloletniego współfinansowania krajowego, jak również wypracowanie ewentualnych możliwości finansowania pomostowego. Kredyty pomostowe są to kredyty na realizację konkretnych inwestycji w okresie, kiedy inwestor jest zobowiązany do ponoszenia kosztów inwestowania, a nie posiada jeszcze uprawnień do pobierania środków z Funduszu Spójności.

Samorządy, które uzyskały już dofinansowania, powinny pamiętać, aby instalacja przeprowadzana była przez osoby, które odbyły szkolenie instalatorów systemów fotowoltaicznych.