czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 7 maja 2021
  • wyświetleń: 2697

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania do wglądu w UM

Burmistrz Czechowic-Dziedzic wydał obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM II, przyjętego uchwałą nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z 22 maja 2018 roku, dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK-1.

Reklama

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK-1 zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 10 do 31 maja w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Wydział Urbanistyki i Architektury, Plac Jana Pawła ll 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice w godzinach pracy UM.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikiem graficznym, na którym pokazano granice obszaru objętego zmianą planu, udostępnione będą również na stronie internetowej: www.bip.czechowice-dziedzice.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne /Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego /mpzp_sporządzane/ MPZP_zmiana Centrum II dla obszaru w rejonie ul. Stawowej i DK-1.

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach -telefonicznie pod numerami: 32 214-71-34 oraz 32 214-71-26 lub mailowo na adres: ua2@um.czechowice-dziedzice.pl

Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa, dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Ze względu na zagrożenie COVID-19 dyskusja publiczna zgodnie odbędzie się w czwartek, 27 maja o godzinie 15.00 - wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. w formie online. Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji publicznej, w tym zadawać pytania proszone są o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 24 maja na adres mailowy: um@um.czechowice-dziedzice.pl - informuje Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Uwagi należy składać na piśmie do burmistrza Czechowic-Dziedzic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Uwagi można składać:
  • na piśmie: w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice- Dziedzice Plac Jana Pawła ll 1; drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice- Dziedzice Plac Jana Pawła ll 1
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: um@czechowice-dziedzice.pl lub skrytka ePUAP) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.


W procedurze opracowania w/w zmiany projektu planu burmistrz miasta podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku - Białej oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Szczegóły obwieszczenia można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.