Wiadomości

  • 14 stycznia 2022
  • wyświetleń: 755

Jakie są prawa i obowiązki dłużnika?

Materiał partnera:

Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spłata zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że oprócz obowiązków ma prawa, których wierzyciel musi przestrzegać.

Silesia


Jakie są prawa i obowiązki dłużnika?Możliwość uzyskania informacji na temat zadłużenia, trzymanie się terminów wynikających z harmonogramu spłaty czy uszanowanie prywatności - to tylko niektóre prawa dłużnika. Wierzyciel jest zobowiązany do ich przestrzegania. Jednocześnie taka osoba ma obowiązek spłacić należność, a w przypadku wszczęcia postępowania komorniczego, umożliwić urzędnikowi wykonywanie czynności służbowych. Na co jeszcze musi się zgodzić osoba zadłużona, a co nie jest jej obowiązkiem?

Jakie są prawa dłużnika?

Niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się twoja sprawa, powinieneś znać swoje prawa. Wierzyciel, który zgodnie z umową nie otrzymał należności, może podjąć działania mające na celu jej odzyskanie. Jako pierwsze stosowane są metody polubowne, czyli próba kontaktu z osobą zadłużoną i/lub wysyłanie przedsądowych wezwań do zapłaty. Jeśli te działania nie dają efektu, wierzyciel może wstąpić na drogę sądową. W przypadku uzyskania tytułu wykonawczego ma prawo skorzystać z usług komornika.

Dłużnik ma prawo do uzyskania szczegółowych informacji na temat zadłużenia. Jeśli chce, taką informację uzyskać może je uzyskać na każdym etapie sprawy. Może zwrócić się do wierzyciela w trakcie windykacji polubownej, a od komornika w trakcie postępowania egzekucyjnego. Ani wierzyciel, ani firma windykacyjna czy kancelaria nie mogą przekazywać informacji na temat wierzytelności osobom trzecim - to oznacza, że dłużnik ma prawo do prywatności. Oprócz tego może wymagać przestrzegania ustalonych w harmonogramie spłaty terminów i wszcząć postępowanie sądowe, jeśli uważa, że wierzyciel działa na jego szkodę. Jeśli sprawa jest na etapie komorniczym, może też złożyć skargę na działania komornika.

Co w sytuacji, gdy wierzyciel nie respektuje praw dłużnika?

Jeśli wierzyciel nie chce udzielić informacji na temat zadłużenia, można wystosować odpowiednie żądanie. W przypadku, gdy ktoś wymaga spłaty wcześniej, niż wskazuje na to ustalony i podpisany przez obie strony harmonogram płatności, można powołać się na ten dokument i odmówić wcześniejszej spłaty

Zdarza się, że prawa dłużnika mogą zostać złamane w postępowaniu egzekucyjnym. Co to oznacza? Przykładowo może być to pojawienie się komornika w miejscu pracy zainteresowanego bez zapowiedzi, poinformowanie osób trzecich o wysokości zadłużenia czy zajęcie rzeczy nienależących do osoby zadłużonej (lub zajęcie rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania). W takim przypadku istnieje możliwość złożenia skargi do sądu rejonowego na czynności komornika. Prawa osoby zadłużonej muszą być respektowane. Jednocześnie warto pamiętać o pewnej zależności: to, co jest prawem wierzyciela, jest też obowiązkiem dłużnika. Dotyczy to w szczególności spłaty długów.

Oprócz komornika i wierzyciela do profesjonalnego podejścia zobowiązane są także firmy windykacyjne. Powinny dbać o interesy dwóch stron: wierzyciela i osoby zadłużonej. Po czym poznać, że dana firma będzie respektować prawa dwóch stron? Dobrym wyznacznikiem jest sprawdzenie, czy windykator przestrzega zasad dobrych prakstyk. Taką firmą jest właśnie KRUK. Współpracę z nami dobrze oceniają zarówno osoby zadłużone, jak i osoby, które chcą odzyskać swoje należności, co potwierdzają w ankietach satysfakcji

Obowiązki osoby zadłużonej - na co musi się zgodzić?

Podstawowym obowiązkiem osoby zadłużonej jest spełnienie świadczenia wobec wierzyciela. Długi trzeba spłacać - wierzyciel ma pełne prawo do egzekwowania swojej należności. Jeśli sprawa zostanie skierowana do komornika, to osoba, przeciwko której się ona toczy, ma obowiązek nieutrudniania egzekucji (przykładowo przez unikanie komornika). Oprócz umożliwienia wykonywania obowiązków służbowych, musi też udzielić mu informacji na temat posiadanego majątku. Osoba zadłużona zobowiązana jest do stawienia się na wezwanie komornika oraz informowanie go o aktualnym miejscu zamieszkania.

Komornik podczas procesu egzekucyjnego ma prawo wejść do mieszkania osoby zadłużonej. Podczas takiej wizyty weryfikuje uzyskane wcześniej informacje na temat stanu majątku oraz określa, które ruchomości mogą zostać wystawione na licytacji komorniczej. Dłużnik przed taką wizytą nie może ukrywać, niszczyć czy przekazywać innym osobom majątku. Za takie działania grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 300§1 k.k.). Jeśli ktoś "udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku" i wyrządza tym szkodę wielu wierzycielom, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (w razie wątpliwości odsyłamy do pełnego zapisu w kodeksie)

Kiedy znikają prawa i obowiązki wobec wierzyciela?

Gdy należność zostaje spłacona, znikają obowiązki wobec danego wierzyciela w zakresie zakończonej sprawy (należy pamiętać, że osoba może mieć więcej zobowiązań wobec różnych podmiotów). Jeśli egzekucja komornicza zostaje uznana za nieskuteczną, np. z powodu braku odpowiedniego majątku, z którego można zaspokoić roszczenia, wierzyciel może podejmować kolejne próby egzekucji. Osobną kwestią jest możliwość ogłoszenia upadłości (art. 51, "Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości", Prawo upadłościowe), wówczas wierzyciel lub wierzyciele są zaspokajani z majątku dłużnika, który ponadto jest zobowiązany do przeznaczania części swojego wynagrodzenia na rzecz wierzycieli nawet przez kolejnych 7 lat (jeśli sąd uzna na przykład, że zadłużenie powstało w wyniku rażącego niedbalstwa).