Wiadomości

 • 10 października 2022
 • wyświetleń: 3704

Jest przetarg na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy na 2023 rok. Według planu zamówień publicznych orientacyjna wartość zamówienia to 27 652 608 zł.

śmieci, odpady, kosze, kubły
Jest przetarg na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

Zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących 
z nieruchomości zamieszkałych z podziałem na:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady z wyłączeniem odpadów stanowiących części roślin pochodzących z terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zwane dalej odpadami Bio,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, zwane dalej odpadami zielonymi,
 • popiół,
 • odpady niewymienione w pkt 1 od lit. a) do lit. q) zwane dalej niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi


Bezpośrednio z terenu nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych odbierane będą: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowanie wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, popiół, odpady Bio, za wyjątkiem nieruchomości jednorodzinnych, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Z kolei w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmowane będą odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych z podziałem na frakcje:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady Bio,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony - do 8 sztuk rocznie z nieruchomości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - do 0,5 Mg rocznie z nieruchomości
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady zielone,
 • popiół.


Do zadań wykonawcy będzie należeć również organizacja i prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice, zlokalizowanego 
na terenie miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spełniającego warunki.

Jednymi z nich jest czas działania PSZOK, który powinien być czynny: w okresie od 1 stycznia do 31 marca 16 godzin tygodniowo, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 32 godziny tygodniowo, a w okresie od 1 do 31 grudnia 16 godzin tygodniowo.

Ponadto wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów. Ewidencja powinna uwzględniać ilość i rodzaj odpadów odebranych z danej nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany przekazać na żądanie zamawiającemu informacje na temat ilości i rodzaju odpadów odebranych z danej nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek przechowywać te informacje przez okres 3 lat i w tym okresie udostępnić je na każde żądanie zamawiającego.

Szczegóły przetargu, w tym specyfikację usługi, można znaleźć tutaj.

Cena za przedmiot umowy stanowić będzie iloczyn faktycznie odebranych i zagospodarowanych przez Wykonawcę odpadów komunalnych oraz wskazanych przez wykonawcę w jego ofercie cen jednostkowych. Przewidywane ilości odpadów, to ilości odpadów wymienionych w formularzu cenowym.

Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Najważniejszym kryterium oceny ofert jest cena (60%) oraz kolejno: edukacja ekologiczna (22%), aspekt środowiskowy (15%) i poziom recyklingu (3%).

Warto dodać, że w kryterium pod nazwą "Edukacja ekologiczna" ocenie będzie podlegać przyjęcie przez wykonawcę zobowiązania do realizacji rozszerzonej edukacji ekologicznej w zakresie organizacji pikniku ekologicznego dla mieszkańców podczas "Dni Czechowic-Dziedzic" oraz na zapewnieniu odbioru odpadów pochodzących z akcji sprzątania gminy Czechowice-Dziedzice przez mieszkańców.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.