Wiadomości

  • 10 lutego 2023
  • 17 lutego 2023
  • wyświetleń: 969

Umowa kredytu frankowego PKO BP S.A. - dlaczego jest nieważna?

Materiał partnera:

Zdecydowanie najpopularniejszym wśród banków udzielających przed laty kredytów frankowych był PKO BP, którego portfel tego rodzaju kredytów szacuje się obecnie na wartość aż 22,1 miliarda złotych. Mając na uwadze przedstawioną statystykę, z zadowoleniem należy przyjąć informację, że umowy stosowane przez PKO BP S.A. należą jednocześnie do umów najbardziej klasycznych, a w konsekwencji rodzących bardzo niewielkie ryzyko przegrania procesu. Niniejszy artykuł stanowi proste omówienie z jakich powodów standardowa umowa kredytu "frankowego" zawarta z PKO BP jest nieważna oraz jakie korzyści na skutek unieważnienia osiąga kredytobiorca.

uniewaznieniekredytufrankowego


Unieważnienie umowy kredytu - charakter klauzul denominacyjnychNajistotniejszą rolę w omawianej materii odgrywa zagadnienie abuzywnego (niedozwolonego) charakteru klauzul denominacyjnych, a więc tych postanowień umowy wprowadzających konieczność dokonania wypłaty jak i spłaty kredytu w złotych, a w konsekwencji dokonania przeliczenia kwoty kredytu z CHF na PLN (na potrzeby wypłaty kredytu) oraz z CHF na PLN (na potrzeby spłaty kredytu). Postanowienia te - w świetle orzecznictwa tak sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - mają charakter niedozwolony z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze w konsekwencji faktu, że kredytobiorca nie został przed zawarciem dostatecznie pouczony przez bank co ryzyka walutowego wynikającego z tych postanowień (w tym nie przedstawiano mu co stanie się z jego ratą kredytu jeżeli kurs wzrośnie o 50 czy 100% oraz nie wyjaśniono od czego może zależeć kształtowanie się kursu waluty w przyszłości). Po drugie, ze względu na brak określenia kryteriów ustalania kursów waluty stosowanych na potrzeby rozliczeń, co skutkowało sytuacją w której bank mógł właściwie dowolnie określić, ile wypłaci kredytobiorcy i ile kredytobiorca będzie musiał mu zwrócić.

KonsekwencjeJednocześnie, opisywany powyżej abuzywny charakter postanowień prowadzi do konieczności "wykreślenia" ich z umowy, tj. przyjęcia założenia, że nie składają się one na zawartą umowę, a kredytobiorca nigdy nie był ich treścią związany. To zaś - w następnym kroku - skutkuje uznaniem umowy kredytu za nieważną, albowiem po "wykreśleniu" z niej postanowień o charakterze niedozwolonym umowa traci swój gospodarczy sens (strony chciały zawrzeć umowę odnoszącą się do waluty obcej, nie umowę kredytu złotówkowego), a dodatkowo staje się niewykonalna (nie wiadomo w jaki sposób - tj. po jakim kursie - należy przeliczyć kwotę określoną w umowie w CHF na złotówki do wypłaty, oraz jak przeliczyć raty spłacane w złotówkach na franki na etapie spłaty).

Unieważnienie umowy - czy warto?Dlaczego unieważnienie umowy jest tak opłacalne? Oznacza ono bowiem, że umowy nigdy nie było, w tym że bank nigdy nie był zobowiązany wypłacić kredytobiorcy kwoty kredytu, a kredytobiorca nigdy nie miał obowiązku czegokolwiek na rzecz banku spłacać. Stan ten prowadzi do sytuacji, w której każda ze stron zobowiązana jest zwrócić drugiej to, co zdążyła w tym czasie od niej otrzymać. Taki sposób rozliczenia w praktyce oznacza, że kredytobiorca uzyskuje korzyść w postaci darmowego kredytu - musi zwrócić na rzecz banku wyłącznie tyle, ile od niego uzyskał (bez jakichkolwiek odsetek, prowizji, opłat manipulacyjnych etc.). Przyczyną opisanego stanu rzeczy jest m.in. fakt, że żadna część roszczenia przysługującego kredytobiorcy nie uległa przedawnieniu, a formułowane niekiedy przez banki dodatkowe roszczenie tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału na ten moment nie znajduje aprobaty w oczach sądów powszechnych.

W tym stanie rzeczy nie może dziwić fakt, że coraz więcej kredytobiorców zawierających przed laty umowę kredytu z PKO BP decyduje się obecnie na podjęcie sądowej batalii zmierzającej do uwolnienia się od wadliwego kredytu zaoferowanego im wiele lat temu. Oczywiście warto tu skorzystać z doświadczenia kancelarii radcowskiej specjalizującej się w prowadzeniu spraw frankowych, tj. Korzybski Wojciński Kozłowska Kancelaria Radców Prawnych z Warszawy. Specjaliści przeanalizują umowę kredytową i przygotują argumentację, która pozwoli uzyskać pozytywny wynik sądu w krótkim czasie.

autor: radca prawny Maciej Rączkowski