Wiadomości

  • 20 września 2023
  • 24 września 2023
  • wyświetleń: 8907

Mieszkańcy dopytują o teren pomiędzy ulicami Brzeziny i Ligocką. Jest odpowiedź na petycję

Do burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz do czechowickiej Rady Miejskiej trafiła petycja w przedmiocie proponowanego sposobu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Brzeziny a ul. Ligocką oraz związanych z tym rozwiązań komunikacyjnych. Znamy projekt uchwały RM, który zawiera odpowiedź na wniosek mieszkańców.

Teren pomiędzy ulicami Ligocką, Mazańcowicką, Brzeziny oraz DK-1 w Czechowicach-Dziedzicach
Teren pomiędzy ulicami Ligocką, Mazańcowicką, Brzeziny oraz DK-1 w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Maps


Przypomnijmy, o terenie pomiędzy ulicami Ligocką, Mazańcowicką, Brzeziny oraz DK-1 w Czechowicach-Dziedzicach portal czecho.pl pisał w czerwcu w artykule "Powstanie wielkie osiedle? Mieszkańcy nie kryją obaw". Jak informowaliśmy, jeden z czechowickich deweloperów chce tam stworzyć osiedle 7 bloków, z czego sześciu bloków 9-kondygnacyjnych oraz jednego bloku 4-kondygnacyjnego. Jak dodał, jeśli chodzi o obawy dotyczące komunikacji, to może poprawić układ komunikacyjny tylko na swoim terenie.

Warto dodać, że w środę, 7 czerwca Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach na swojej stronie internetowej przedstawił koncepcję przebudowy ulicy Ligockiej, który znajduje się obok terenu, na którym ma zostać przeprowadzona inwestycja.

Koncepcja przebudowy ul. Ligockiej od DK-1 do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką · fot. UM Czechowie-Dziedzice


W nawiązaniu do spotkań organizowanych przez Urząd Miejski w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice dla terenu pomiędzy ul. Brzeziny a ul. Ligocką oraz związanych z tym zmian w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w obszarze ul. Ligockiej, Brzeziny i DK-1, mieszkańcy skierowali do burmistrza oraz Rady Miejskiej petycję, w którym znalazły się pytania oraz wnioski.

W jednym z pytań czechowiczanie dopytują o to, "jak tworzenie terenów zabudowy wielorodzinnej ma się do bilansu terenów przeznaczonych do zabudowy, który gmina powinna mieć w studium i którego przekroczenie uniemożliwia tworzenie nowych terenów budowlanych?". Równocześnie zawnioskowali o "przedstawienie zestawienia obecnego bilansu, podanie ile jest rezerwy i czy są możliwości tworzenia tych rezerw".

Mieszkańcy przypomnieli również, że przy ul. Brzeziny powstało kilka nowych bloków mieszkalnych. - W trakcie realizacji tego przedsięwzięcia, jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji miejskiej związanej z budową kanalizacji i wymianą rur wodociągowych, inwestor w trakcie prac budowlanych znacznie uszkodził ul. Brzeziny. Czy, biorąc pod uwagę fakt, że miasto wykonało inwestycję związaną z kanalizacją i wodą na tym terenie oraz obecnie prowadzi prace nad odnawianiem nawierzchni, zostanie podjęta uchwała o opłacie adiacenckiej dla ww. inwestora? Niewątpliwie, obecne inwestycje ponoszone przez miasto znacznie podnoszą wartość mieszkań z których inwestor jako przedsiębiorca czerpie zyski. Jeżeli miasto nie zamierza podjąć uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej - dlaczego? - zapytali mieszkańcy Czechowic-Dziedzic.

W pytaniu pojawiło się również kilka wniosków. Pierwszym z nich jest "pozostawienie terenów między ul. Ligocką i Brzeziny w obecnym ich przeznaczeniu tj. PU lub przekształcenie na tereny budownictwa jednorodzinnego", a drugim "odkupienie terenu o którym mowa w niniejszym piśnie od właścicieli przez miasto i uzbrojenie terenu co znacznie podniesie wartość tych działek, a następnie przekształcenie terenu na budownictwo jednorodzinne i sprzedaż działek".

Do petycji mieszkańcy dołączyli notatkę ze spotkania w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, które odbyło się 27 kwietnia, a nie zostało zaprotokołowane, a także notatkę ze spotkania z 17 maja, otrzymaną przez przedstawicieli UM.

Pełna treść petycji wraz z załącznikami, w tym notatkami, dostępna jest tutaj.


W Biuletynie informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice pojawił się projekt uchwały w sprawie powyższej petycji, która zostanie poddana pod głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek 26 września. Jak czytamy, dokument "mieszkańców przedmiocie proponowanego sposobu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Brzeziny a ul. Ligocką oraz związanych z tym rozwiązań komunikacyjnych zasługuje na uwzględnienie z powodów zawartych w uzasadnieniu". Poniżej uzasadnienie do projektu uchwały RM.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady MiejskiejPo analizie petycji komisja stwierdziła, co następuje:

Mieszkańcy zwrócili się o pozostawienie terenów miedzy ul. Ligocką i ul. Brzeziny w obecnym ich przeznaczeniu ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM II tj. jako terenu produkcyjno-usługowego lub przekształcenie na tereny budownictwa jednorodzinnego.

Przekształcenie terenu położonego pomiędzy drogami DK-1, Ligocką, Brzeziny, Stawową na budownictwo mieszkalne jednorodzinne  wiązałoby się z koniecznością wypłaty odszkodowania dla właścicieli gruntów z tytułu utrat wartości nieruchomości po zmianie przeznaczenia terenu.

Uwzględniając wnioski i uwagi mieszkańców oraz radnych Rady Miejskiej zgłoszone podczas konsultacji nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu między drogą krajową nr 1, ul. Ligocką, ul. Stawową i ul. Brzeziny, Gmina odstąpiła od procedowania zmiany w studium  jak i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze.

W związku z tym, obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie tereny miedzy ul. Ligocką i ul. Brzeziny są przeznaczone pod produkcję, usługi i handel, co uwzględnia wnioski mieszkańców zawarte w petycji do Rady Miejskiej.

Wnoszący petycję zwrócili się także o wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych poprawiających drożność ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Ligockiej z drogą krajową nr 1 oraz od ul. Ligockiej do ronda Żołnierzy AK-NSZ.

Komisja stwierdziła, że została opracowana koncepcja przebudowy ul. Ligockiej z budową dodatkowych zjazdów na drogę krajową nr 1, celem zwiększenia płynności ruchu w tym rejonie. Komisja wskazuje, ze zasadnym jest prowadzenie dalszych prac związanych z udrożnieniem ruchu w tym rejonie.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.