Reklama

Wiadomości

  • 7 listopada 2023
  • 30 listopada 2023
  • wyświetleń: 5699

Projekt ważnego dokumentu wyłożony do publicznego wglądu. Można przesyłać uwagi

Pojawiło się obwieszczenie burmistrza Czechowic-Dziedzic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice".

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Burmistrz Czechowic-Dziedzic zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu.

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępna od wtorku 7 listopada w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Ponadto można ją znaleźć od 7 listopada do 6 grudnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy placu Jana Pawła II 2, od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 7.30 do 17.30 oraz w piątki od 7.30 do 13.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice" odbędzie się w czwartek 23 listopada w siedzibie czechowickiego Urzędu Miejskiego, ul. Jana Pawła II 1, sala nr 305, o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi do wyłożonego projektu zmiany studium należy składać na piśmie do burmistrza Czechowic-Dziedzic z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Ponadto należy podać informację pozwalającą na identyfikację obszaru, którego dotyczy wniosek, np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.

Uwagi można składać do 28 grudnia w formie:
  • papierowej, na adres 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Jana Pawła II 1,
  • elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail um@um.czechowice-dziedzice,pl lub przez platformę ePUAP,
  • z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w zakładce: https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/26140764

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.