Wiadomości

 • 10 lipca 2024
 • dzisiaj, 01:05
 • wyświetleń: 308

Umowa zlecenia - wzór

Materiał partnera:

Umowa zlecenia jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w świecie biznesu. Stanowi ona skuteczny sposób regulacji współpracy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Jest to dokument, który pozwala na klarowne zdefiniowanie obowiązków i oczekiwań obu stron. W niniejszym artykule omówimy, czym dokładnie jest umowa zlecenia, jakie są jej kluczowe elementy oraz jak wygląda wzór tego dokumentu.

umowa zlecenia wzór


Podstawowe pojęcia i definicjeCzym jest umowa zlecenia?Umowa zlecenia to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonej czynności dla zleceniodawcy. Nie jest to umowa o pracę, co oznacza, że nie podlega takim samym przepisom. Wzór umowy zlecenia zazwyczaj zawiera takie elementy jak zakres obowiązków, wynagrodzenie oraz czas realizacji zlecenia.

Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dziełoChoć umowa zlecenia i umowa o dzieło są podobne, istnieją między nimi istotne różnice. Umowa o dzieło zobowiązuje do osiągnięcia konkretnego rezultatu, natomiast umowa zlecenia zobowiązuje do starannego działania. Dlatego też wzory tych umów będą się różnić, szczególnie w kontekście zapisów dotyczących odpowiedzialności i wynagrodzenia.

Elementy składowe umowy zleceniaPodstawowe informacjeKażda umowa zlecenia powinna zawierać podstawowe informacje dotyczące stron umowy:

 • Dane zleceniodawcy (imię, nazwisko, adres, NIP/REGON)
 • Dane zleceniobiorcy (imię, nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP)


Zakres obowiązkówDokładne określenie zakresu obowiązków to jeden z kluczowych elementów umowy zlecenia. Umowa ta powinna jasno definiować, jakie czynności ma wykonać zleceniobiorca oraz w jakim czasie. Precyzyjny opis zadań minimalizuje ryzyko nieporozumień i sporów.

WynagrodzenieKolejnym istotnym elementem jest wynagrodzenie. Wzór umowy zlecenia powinien zawierać informacje na temat:

 • Wysokości wynagrodzenia
 • Sposobu i terminu płatności
 • Ewentualnych premii lub dodatków


Czas trwania umowyUmowa zlecenia może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Powinna ona zawierać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, jeśli jest terminowa.

Odpowiedzialność i kary umowneAby zabezpieczyć interesy obu stron, umowa zlecenia powinna zawierać zapisy dotyczące odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia. Wzory tych umów często zawierają klauzule dotyczące kar umownych.

Przykładowy wzór umowy zleceniaPoniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy zlecenia, który może być dostosowany do indywidualnych potrzeb:

Umowa zlecenia

Zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy:

Zleceniodawcą: [imię, nazwisko, adres, NIP/REGON]

a

Zleceniobiorcą: [imię, nazwisko, adres, numer PESEL/NIP]

1. Przedmiot umowy

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: [opis zadań].


2. Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości [kwota] zł.
 2. Wynagrodzenie będzie płatne [sposób płatności i terminy].


3. Czas trwania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od [data rozpoczęcia] do [data zakończenia].
 2. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron.


4. Odpowiedzialność

 1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia.
 2. W przypadku naruszenia postanowień umowy Zleceniodawca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości [kwota].


5. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Podpisy stron:

Zleceniodawca: [podpis]

Zleceniobiorca: [podpis]

Praktyczne wskazówkiJak sporządzić umowę zlecenia?Sporządzenie umowy zlecenia wymaga uwzględnienia wszystkich powyższych elementów. Wzór umowy może być pomocnym narzędziem, jednak warto dostosować go do konkretnych potrzeb i specyfiki zlecenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne określenie obowiązków oraz warunków płatności.

Pułapki i błędy do uniknięciaPodczas sporządzania umowy zlecenia warto unikać:

 • Nieprecyzyjnych zapisów dotyczących zakresu obowiązków
 • Braku określenia terminów realizacji zlecenia
 • Pominięcia klauzul dotyczących odpowiedzialności i kar umownych


Wzór umowy zlecenia jest nieocenionym narzędziem zarówno dla zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. Dzięki temu dokumentowi możliwe jest skuteczne zarządzanie współpracą oraz minimalizacja ryzyka związanego z realizacją zleceń.