czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 23 kwietnia 2019
  • wyświetleń: 2568

[ZDJĘCIA] Rada Powiatu Bielskiego o pomocy społecznej

Pomoc społeczna była głównym tematem kwietniowej sesji Rady Powiatu Bielskiego.

VI sesja Rady Powiatu Bielskiego - 04.2019 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


VI sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej otworzył Przewodniczący Rady Jan Borowski oddając następnie głos przybyłym gościom: parlamentarzyście Jerzemu Jachnikowi, radnym wojewódzkim Ewie Żak i Klaudiuszowi Komorowi.

Miłym akcentem było wręczenie dla Rady Powiatu Bielskiego oraz dla Starostwa Powiatowego medalu 100 lecia Ligi Morskiej i Rzecznej za propagowanie u młodego pokolenia wartości związanych z morzem. Medal wręczył Prezes Okręgu Bielskiego LMiR Edward Szpoczek.

W dalszej części obrad Rady Powiatu sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 r., wraz z wykazem potrzeb i oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie bielskim szczegółowo przedstawiła dyrektor PCPR Katarzyna Olszyna. Poinformowała, że składki na wykonanie planu wydatków w rozdziale ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wynikają z ilości dzieci umieszczonych w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu i za które składkę opłaciła dana placówka. Miesięczna składka za 1 dziecko od listopada 2018 r. wynosiła 55,80 zł.

Z kolei w wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna wyniosło w 2018 roku 11. 377. 200,66 zł, tj. 95,37% planu. Sfinansowano prowadzenie domów pomocy społecznej, na które wydatkowano 5. 270. 539,11 zł, tj. 99,96 % planu. Z dotacji celowej z budżetu państwa dofinansowany jest pobyt mieszkańców skierowanych do placówek. Na dzień 31 grudnia 2018 r. tych osób było 81 tj. 34,03% wszystkich mieszkańców domów.

Z dniem 31 grudnia 2018 r. wygasły 5-letnie umowy zawarte przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej prowadzonych przez podmioty niepubliczne. W otwartym konkursie ofert na realizację zadania zostały ponownie wyłonione ww. podmioty i podpisano umowy na 4 lata. Na przestrzeni roku 2018 w domach pomocy społecznej umieszczono 30 osób.

W 2018 roku Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach zorganizował VI Beskidzkie Igrzyska Integracyjne. Zawodnikami były osoby niepełnosprawne z 8 domów pomocy społecznej z terenu powiatu bielskiego i powiatu żywieckiego, a także goście z 3 domów pomocy społecznej ze Słowacji.

"Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy jako powiatowy ośrodek wsparcia realizuje zajęcia dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w postaci zaburzeń neurologicznych, zaburzeń czynności psychicznych i niepełnosprawności motorycznej w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 158 oraz w trzech filiach: przy ul. Piastowskiej 58 i przy ul. Jagienki 43b w Bielsku-Białej oraz w Bestwinie przy ul. Plebańskiej 2. Placówka świadczy usługi dla 120 osób z terenu Powiatu Bielskiego i Miasta Bielska-Białej. Na sfinansowanie prowadzenia ośrodka wsparcia "Centrum" wydatkowano 2. 576. 151,30 zł, tj. 99,85% planu wydatków. W okresie czerwiec - październik 2018 realizowany był program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na który otrzymano dotację celową. W programie rozpoczęło udział 10 sprawców przemocy w rodzinie, ukończyło go 6 osób. Zajęcia miały charakter grupowy i odbywały się w Centrum Aktywizacji i Integracji przy ul. Legionów
w Bielsku-Białej.

W 2018 roku PCPR jako Lider Wiodący realizował kolejną edycję projektu partnerskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja". Zadania z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu bielskiego, polegające na świadczeniu profesjonalnych usług psychologicznych, prawnych i hostelowych dla ofiar przemocy i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych - zgodnie z zawartym porozumieniem - realizuje Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej przy ul. Pięknej 2. Dotacja na ten cel została przekazana w kwocie 272. 647,95 zł.

Od stycznia 2018 roku realizowany jest projekt wybrany do realizacji w trybie konkursowym pn. "Powiat bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2". Realizowany jest w partnerstwie przez Powiat Bielski będącym Liderem projektu oraz Gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Kozy, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice jako Partnerzy projektu. Celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 600 mieszkańców i mieszkanek powiatu, w tym 419 kobiet i 181 mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia będące wynikową przeprowadzonej szczegółowej analizy potrzeb osób objętych wsparciem.

W budynku PKS przy ul. Legionów w Bielsku-Białej istnieje Centrum Aktywizacji i Integracji, w którym odbywają się zajęcia dzienne dla osób niepełnosprawnych aktywizujące je w ramach projektu partnerskiego. Uczestnicy mają zapewniony transport na zajęcia oraz ciepły posiłek podczas zajęć (dotacje celowe w ramach projektu - otwarte konkursy ofert), a także wsparcie opiekunów, pedagogów i pracownika socjalnego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej "Dworek" działające przy SPZOZ w Bielsku-Białej stanowią końcowe ogniwo zintegrowanego kompleksowego programu rehabilitacji psychiatrycznej, jaki proponuje osobom przewlekle chorym psychicznie Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej. Głównym zadaniem warsztatów jest rehabilitacja zawodowa i społeczna uczestników będąca szansą na samodzielne życie i podjęcie pracy dostosowanej do indywidualnych możliwości. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi 7 godzin dziennie. W zajęciach organizowanych od poniedziałku do piątku uczestniczą osoby, które z powodu zaburzeń psychicznych posiadają wskazania do terapii zajęciowej oraz mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. W ubiegłym roku zostały uruchomione nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czechowicach-Dziedzicach przeznaczone głównie dla absolwentów Szkół Specjalnych. Przebywa w nich obecnie 30 osób, jednak w miarę rosnących potrzeb będzie trzeba rozważyć zwiększenie liczby miejsc umożliwiając uczestnictwo kolejnym osobom niepełnosprawnym kończącym swoją edukację.

W kolejnej części obrad Rady Powiatu sprawozdanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2018 r. przedstawiła przewodnicząca zespołu Dorota Kożuch.

W 2018 roku do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wpłynęło 2317 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) oraz 325 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia). Dla porównania w roku 2017 do Zespołu wpłynęło 2265 wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 318 wniosków o orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski od roku 2017 wykazują znaczną tendencją wzrostową. W 2018 roku powołano 179 składów orzekających, z czego 152 to składy orzekające o stopniu niepełnosprawności, a 27 o niepełnosprawności. Wydano łącznie 2559 orzeczeń (o 19 więcej niż w roku wcześniejszym), z czego 2234 o stopniu niepełnosprawności i 325 o niepełnosprawności. W roku 2018 okres oczekiwania na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności mieścił się w okresie do 60 dni - 97,7% wniosków, pozostałe 2,3% było rozpatrywane w terminie ponad 61 dniowym, były to głównie wnioski osób, które w pierwszym terminie nie stawiły się na wyznaczone terminy komisji.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje również karty parkingowe, których w 2018 roku zostało wydanych 506, z tego 504 osobom niepełnosprawnym i 2 placówce, która świadczy usługi na rzecz osób niepełnosprawnych. Karty te uprawniają do niestosowania się do niektórych znaków i stawania w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych tzw. koperta.

Pracownikom i wolontariuszom pracującym i działającym w sferze pomocy społecznej podziękowania złożyli: przewodnicząca komisji zdrowia i polityki społecznej Helena Byrdy-Przybyła i wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały w następujących sprawach:
  • powierzenia Gminie Jaworze zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Jaworze;
  • zmiany Uchwały Nr V/25/171/16 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016-2025;
  • zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej;
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz szkół mistrzostwa sportowego mających siedzibę na obszarze Powiatu Bielskiego od dnia 1 września 2019 roku;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami;
  • zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami.


Na zakończenie VI sesji Rady Powiatu przewodniczący Jan Borowski pogratulował radnym, zarządowi powiatu i pracownikom Starostwa Powiatowego faktu, że powiat bielski w prestiżowym rankingu organizowanym przez Związek Powiatów Polskich za 2018 rok zajął IV miejsce w kraju, a pierwsze w województwie śląskim.

Jarosław Jesionka, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.