czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 12 czerwca 2020
  • wyświetleń: 6023

Burmistrz odpowiada w sprawie Doliny Potoku Czechowickiego

Jeden z mieszkańców Czechowic-Dziedzic zadał burmistrzowi naszego miasta, Marianowi Błachutowi, szereg pytań na temat rewitalizacji Doliny Potoku Czechowickiego. W piśmie do samorządowca mieszkaniec pyta o przebieg ścieżki pieszo-rowerowej, rury ciągnące się wzdłuż potoku, nasadzenia nowych drzew oraz łąkę kwietną. Publikujemy treść listu, jak i odpowiedź burmistrza.

Reklama

List mieszkańca Czechowic-Dziedzic w sprawie rewitalizacji Doliny Potoku Czechowickiego

Szanowny Panie Burmistrzu,

Z wielkim zainteresowaniem obserwuję inwestycję dotyczącą rewitalizacji potoku Czechowickiego oraz stworzenia tam ścieżki pieszo-rowerowej. Odbywałem tam spacery, również w czasie inwestycji, obserwując postępy prac.

Moją szczególną uwagę zwrócił fakt, że ścieżka ta docelowo niestety nie ma pełnej ciągłości od początku do końca. Urwany jest fragment pomiędzy okolicami ul. Kościelnej oraz Lipowej. Proszę o informację, dlaczego ścieżka nie prowadzi cały czas wzdłuż potoku. W trakcie realizacji widziałem, że teren łączący te dwa odcinki był już przygotowany.

Drugą rzeczą, która zwróciła moją szczególną uwagę to rury, które ciągną się prawie na całej długości potoku. Na pewno nie poprawiają estetyki tego miejsca. Chciałbym zapytać, czy przy okazji inwestycji została przeprowadzona inwentaryzacja oraz kontrola, czy te rury nie służą do spuszczania ścieków do potoku.

Pragnę również zapytać, z kim można rozmawiać na temat dokonania nasadzeń nowych drzew przez mieszkańców na okolicznym terenie. Chodzi głównie o ustalenie miejsc, tak by nie kolidowały z infrastrukturą techniczną oraz odpowiednim doborem gatunków z racji na charakter potoku. Uważam, że nasadzenia dające cień od strony zachodniej, w niektórych miejscach znacząco uprzyjemnią spacery w upalne dni.

Dodatkowo chcę zapytać, z kim można rozmawiać na temat założenia na tamtych terenach łąki kwietnej, która mogłaby dodatkowo poprawić estetykę tego miejsca oraz być pożytkiem dla żyjących tam owadów.


Poniżej publikujemy również odpowiedź burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błąchuta na list mieszkańca naszego miasta.

Odpowiedź burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błachuta

Szanowny Panie,

Na wstępie chciałem podziękować za Pańskie zainteresowanie szczegółami dotyczącymi realizacji tak ważnego zadania, jakim bezsprzecznie jest rewitalizacja Doliny Potoku Czechowickiego, prowadzona wraz z budową Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzięki rewitalizacji Potoku Czechowickiego mieszkańcom udostępnione zostaną pięknie zagospodarowane tereny o niewątpliwych walorach rekreacyjnych, kulturowych i przyrodniczych, a dzięki utworzeniu zbiorników małej retencji, jednocześnie podniesione zostanie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe nie tylko w tym rejonie miasta.

Ważnym elementem zrewitalizowanego terenu jest ścieżka spacerowa o walorach rekreacyjnych i krajobrazowych. Niestety - jak słusznie Pan zauważa - nie udało się nam poprowadzić jej na całej długości brzegiem Potoku Czechowickiego. Jej bieg przerwany jest na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Lipowej, a korzystający z niej spacerowicze, czy biegacze, zmuszeni będą pokonać ten jej fragment wymienionymi wyżej ulicami.

Bieg ścieżki został przerwany z uwagi na brak zgody właścicieli nieruchomości na jej przeprowadzenie. Już na etapie uzgadniania projektu taki kategoryczny brak zgody wrazili właściciele czterech znajdujących się w tym miejscu działek przyległych do potoku. Warto w tym miejscu podkreślić, że troje właścicieli zgodziło się przynajmniej na prowadzenie prac dotyczących regulacji potoku "z brzegu", czyli z terenu swoich nieruchomości. Natomiast właściciel czwartej działki nie wyraził zgody nawet na prowadzenie prac z terenu przylegającej do potoku nieruchomości?! Dlatego, już w projekcie, prace rewitalizacyjne w tym miejscu opisane zostały jako "do realizacji z koryta potoku" i tak też - choć było to bardzo trudne - musieliśmy je prowadzić.

Dodam jeszcze, że po zakończeniu prac związanych z czyszczeniem i regulacją koryta potoku na odcinku wskazanych działek, teren przyległy został uporządkowany. Ostatnim etapem (jeszcze niewykonanym) będzie pokrycie skarp humusem i obsianie trawą.

Jeżeli chodzi o rury odpływowe, widoczne w korycie potoku, to są one odpływami wód drenarskich, lub deszczowych, z terenów przyległych. Zgodnie z warunkami wydanymi właścicielom nieruchomości, którzy występowali o zachowanie tych wylotów, właściciele winni wykonać odpowiednie umocnienia skarpy pod wylotem (np. brukowanie kamienne, korytka ściekowe, prefabrykowane wyloty drenarskie itp.) Do tej pory żaden z mieszkańców nie podjął tych działań... Zinwentaryzowano również kilka wylotów tzw. przelewów z osadników sanitarnych. To oczywiście sytuacja niedopuszczalna. Dlatego mieszkańcy, których ten problem dotyczy, zostali pouczeni o bezwzględnej konieczności ich likwidacji. Przed odbiorem końcowym całej inwestycji, nasze "patrole ekologiczne", składające się z funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, skontrolują realizację nakazanego odcięcia tychże przelewów. Do wszystkich właścicieli wylotów brzegowych skierowane zostaną wezwania o pilne wykonanie prawidłowych umocnień wylotów.

Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące nasadzeń nowych drzew informuję, że w całej dolinie potoku jesienią br. realizowane będą nasady kompensacyjne. Nasadzane będą drzewa tzw. form naturalnych, w gatunkach uzgodnionych z nadzorem przyrodniczym. Aktualnie, nie ma natomiast możliwości nasadzenia dodatkowych drzew, z uwagi na brak wolnych terenów stanowiących własność gminy w dolinie potoku.

Po dokonaniu analizy własności terenów oraz w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest pozyskanie przez gminę terenów stanowiących obecnie własność prywatną, które planujemy w części zagospodarować właśnie w formie kwietnej łąki. Jestem już nawet po rozmowach w tej sprawie z jednym z właścicieli. Pozyskanie dodatkowych terenów stworzy nowe możliwości, w tym założenie dodatkowej łąki kwietnej. Pragnę przy tym zauważyć, że łąki kwietne założone zostały na terenie przyległym do Centrum Edukacji Ekologicznej - druga część inwestycji, zaś jesienią chcemy założyć taką łąkę na terenie sportowo-rekreacyjnym w Ligocie.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.