czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 18 grudnia 2020
 • wyświetleń: 1505

Czechowicki OPS rozpoczął nabór wniosków do dwóch programów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach poinformował, że rozpoczął się nabór wniosków do dwóch programów: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 dla samorządów oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach
Czechowicki OPS rozpoczął nabór wniosków do dwóch programów · fot. www.ops.czechowice-dziedzice.pl


Ruszył nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 dla samorządów


Samorządy (gminy, powiaty) mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021. Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zakłada wsparcie finansowe do 100 % kosztów dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Program przewiduje również możliwość finansowania:
 • zakupu środków ochrony osobistej,
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu,
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu,
 • pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.


Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 20 stycznia 2021 roku), minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza - w terminie do 5 lutego 2021 roku program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 % uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Asystent pomoże:
 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego - w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).


Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej" - edycja 2021. Uczestnik programu nie płaci za usługi asystenta.

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację Programu.

Ruszył nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 dla samorządów


Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski do programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.


Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program "Opieka wytchnieniowa" powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 20 stycznia 2021 roku.) minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza - w terminie do 5 lutego 2021 roku. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100% kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach:
1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. Limit godzin usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin w ciągu trwania Programu.

2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu. Limit usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi 14 dni.

3. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki - realizuje powiat, limit godzin 20.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego. Po otrzymaniu środków rozpocznie realizację programu.

mp / czecho.pl, źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.