Wiadomości

  • 6 października 2022
  • 18 listopada 2022
  • wyświetleń: 2046

Dodatek na węgiel dla "podmiotów wrażliwych". Można składać wnioski

Od 15 września obowiązuje ustawa wprowadzająca dodatek na zakup opału dla tzw. podmiotów wrażliwych niebędących gospodarstwami domowymi. Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach poinformował, jakie dokładnie podmioty i na jakich zasadach mogą się o taką pomoc ubiegać. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 listopada. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

węgiel opał kopalnia
fot. czecho.pl


Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Chodzi o takie podmioty, jak podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, kościół lub inny związek wyznaniowy, podmiot prowadzący działalność kulturalną, podmiot prowadzący działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centrum integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

Tzw. dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB. Wysokość dodatku obliczana jest zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. we właściwej miejscowo gminie. Uwaga, nie wolno się spóźnić - zgodnie z przepisami, wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacany jest w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Za informacje podane we wniosku odpowiada wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP; wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach (biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu).


Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach - znajduje się on tutaj. Wersja papierowa jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z przepisami i wzorem wniosku.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.