Wiadomości

 • 14 listopada 2022
 • wyświetleń: 3060

Czechowicki OPS rozpoczął nabór wniosków do dwóch programów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach poinformował, że rozpoczął się nabór wniosków do dwóch programów: "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 dla samorządów oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach
Czechowicki OPS rozpoczął nabór wniosków do dwóch programów · fot. www.ops.czechowice-dziedzice.pl


Ruszył nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 dla samorządów
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.


Zakłada on wsparcie finansowe do 100% kosztów dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Środki z Programu oprócz wynagrodzenia dla asystentów realizujących usługę przeznaczyć również można na pokrycie kosztów:
 • zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszty przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/ innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w Programie
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu,
 • ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta.


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Adresatami Programu są:
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej" - edycja 2023. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 10 listopada 2022 r. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 9 grudnia 2022 r.

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Po uzyskaniu rekomendacji wniosku a następnie podpisaniu umowy z Wojewodą gmina rozpocznie realizację Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 32/214-51-37, Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. usług, Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białka 1b.

Ruszył nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 dla samorządówMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa " - edycja 2023. Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program "Opieka wytchnieniowa" powstał właśnie po to, by odciążyć członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program jest realizowany w dwóch formach:
1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;


2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;


W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100 % kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej. Przyznaje się ją na podstawie Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 10 listopada 2022 r. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej wniosek na środki finansowe w ramach programu wraz z listą rekomendowanych wniosków w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 9 grudnia 2022 r.

Gmina Czechowice-Dziedzice złożyła wniosek na środki finansowe z Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Po uzyskaniu rekomendacji wniosku a następnie podpisaniu umowy z Wojewodą gmina rozpocznie realizację Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać pod nr tel. 32/214-51-37, Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. usług, Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białka 1b.

mp / czecho.pl

źródło: OPS Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.