Wiadomości

 • 27 czerwca 2023
 • 1 lipca 2023
 • wyświetleń: 4121

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek 27 czerwca burmistrz Marian Błachut otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania za działalność w 2022 roku. Zdecydowali o tym radni większością głosów.

Burmistrz Marian Błachut z absolutorium i wotum zaufania za 2022 rok
Burmistrz Marian Błachut z absolutorium i wotum zaufania za 2022 rok · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przedstawiciele mieszkańców w Radzie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu w 2022 roku. Marianowi Błachutowi udzielono absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, co oznacza, że zaakceptowano wykonanie budżetu.

Na sesji udzielono też głowie miasta wotum zaufania po przedstawieniu raportu o stanie gminy za rok 2022 i po zakończeniu debaty nad jego treścią. Raport zawierał podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim - realizacji programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej.

Wyniki głosowania:Wotum zaufania: za było 12 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu (Justyna Rzepecka), Mariusz Sekta nie oddał głosu.

wotum zaufania


Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 głosowało 12 radnych. 1 osoba - Mariusz Sekta był przeciw, a Justyna Rzepecka wstrzymała się od głosu.

sprawozdanie finansowe


Absolutorium: 12 radnych było za, 1 osoba - Mariusz Sekta był przeciw, a Justyna Rzepecka wstrzymała się od głosu.

absolutorium


Warto zaznaczyć, że podczas sesji 7 radnych było nieobecnych: Ewa Apryjas, Magdalena Kubik, Radosław Hudziec, Łukasz Dobucki, Leszek Czopek, Jacek Cwetler, Krzysztof Szczypka.

Dziękując za udzielenie absolutorium Burmistrz Marian Błachut podkreślił, że jest ono udziałem wszystkich osób pracujących na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice. Burmistrz podziękował wszystkim wspierającym jego działania radnym Rady Miejskiej, współpracownikom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek.

Sprawozdanie finansoweJak poinformował burmistrz w swoim sprawozdaniu, w 2022 roku dochody budżetu Gminy zrealizowano w wysokości 270 317 833,80 zł, w tym:

 • dochody własne w wysokości 93 362 342,22 zł, co stanowi 34,54 % dochodów ogółem,
 • udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 62 484 480,09 zł, co stanowi 23,12 % dochodów ogółem,
 • subwencje w wysokości 43 121 372 zł, co stanowi 15,95 % dochodów ogółem,
 • dotacje celowe na zadania własne w wysokości 3 749 337,06 zł, co stanowi 1,39 % dochodów ogółem,
 • dotacje na zadania zlecone w wysokości 36 741 982,90 zł, co stanowi 13,59 % dochodów ogółem,
 • dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1 723 550,70 zł, co stanowi 0,64 % dochodów ogółem,
 • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 14 037 709,63 zł, co stanowi 5,19 % dochodów ogółem,
 • środki z Funduszu Pracy w wysokości 20 000,00 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem,
 • środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4 920 081,19 zł, co stanowi 1,82 % dochodów ogółem,
 • dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 2 130 698,15 zł, co stanowi 0,79 % dochodów ogółem,
 • dotacje i środki na inwestycje w wysokości 8 026 279,86 zł, co stanowi 2,97 % dochodów ogółem.


Dochody własne budżetu Gminy pochodzą z podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat, dochodów jednostek budżetowych. Wpływy z podatków i opłat zrealizowano w kwocie 75 606 376,69 zł.

Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 266 602 040,42 zł, tj. 91,37 % planu rocznego po zmianach, w tym wydatki bieżące - plan 265 658 851,73 zł, wykonanie 241 390 059,87 zł (90,86 %), a wydatki majątkowe - plan 26 129 558,06 zł, wykonanie 25 211 980,55 zł (96,49 %).

Zadłużenie na koniec 2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 19 524 780,52 zł.

ar / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.