Wiadomości

  • 12 lipca 2003
  • wyświetleń: 1217

Relacja z sesji Rady Miejskiej

SESJA RM nr XIII, 8 i 10 lipca 2003

ISTOTNE SPRAWY

1. Rada Miejska obradowała w ciągu dwóch dni. Pierwszy dzień obrad zakończył się o 22.30. Duża ilość problemów i przedłużająca się dyskusja spowodowały, że obrady należało przerwać. Druga część sesji odbyła się po dniu przerwy.

2. Gośćmi sesji byli przedstawiciele handlowców z rejonu centrum miasta – głównie z ul. Słowackiego, którzy ponownie domagali się przywrócenia ruchu kołowego na deptaku lub uruchomienia w tym rejonie nowych miejsc parkingowych. Obietnice burmistrza odnośnie parkingu od marca nie zostały zrealizowane. Burmistrz ponownie zobowiązał się do uruchomienia ok. 30 miejsc parkingowych w rejonie ul. Piłsudskiego – tym razem do końca lipca.

3. Na sesji obecni byli również pracownicy Walcowni Metali „Dziedzice”, którzy przysłuchiwali się obradom, a w szczególności sprawie poręczenia kredytu dla Walcowni.

4. Rada odstąpiła od przejściowego zlokalizowania przystanków autobusowych wzdłuż ul.Towarowej dla uruchomienia parkingu na obecnym placu autobusowym. Postanowiono, że w przyszłym roku powinien powstać dworzec autobusowy w formie docelowej na terenach PKP, co pozwoli uruchomić parking na placu.

ISTOTNE UCHWAŁY

1. Uchwała o poręczeniu kredytu krótkoterminowego dla Walcowni Metali „Dziedzice”. Uchwała po długiej dyskusji podjęta została wynikiem głosów za-12, przeciw-0, wstrzymujących się – 6. Dyskusja nie byłaby tak długa, pełna niedomówień i niekiedy ostra, gdyby burmistrz, który przez dłuższy okres dysponował odpowiednimi materiałami od Walcowni, przygotował niezależne specjalistyczne opinie co do zasadności podjęcia takiego zobowiązania. Radni zarzucali burmistrzowi, że z powodu braku tych specjalistycznych opinii, będąc laikami w sprawach bankowych i finansowych nie są przygotowani do podjęcia tak istotnego zobowiązania finansowego w imieniu wszystkich mieszkańców miasta. Nie chodziło o to, jak niektórzy uważali, że materiały złożone przez Walcownię były dostępne dla radnych , ale o to , że nie były one zaopiniowane przez niezależnych ekspertów. Ostatecznie, pod naciskiem rady, burmistrz i skarbnik podpisali uzasadnienie do uchwały, z którego wynika, że po ich analizie kredyt Walcowni za poręczeniem Rady Miejskiej pozwoli na uzyskanie płynności finansowej kredytobiorcy i spłacenie kredytu.

2. Uchwała o zobowiązaniu burmistrza do nabycia nieruchomości stanowiących własność firmy „Apollo” będącej w upadłości. Uzasadniono, że tereny po byłym przedsiębiorstwie „Apollo” to tereny położone w ścisłym centrum miasta. Stanowią obszar o szczególnej atrakcyjności inwestycyjnej. Teren ten jako obszar wyjątkowo atrakcyjny nie może pozostać poza wpływem samorządu. Nie powinien być przedmiotem przypadkowego zagospodarowania mogącego się mijać z intencją zagospodarowania go przez samorząd lokalny. /wynikiem głosów za -12, przeciw-6, wstrzymujących się – 0, nie biorących udziału-1/

3. Nie podjęto wnioskowanej przez burmistrza uchwały o sprzedaży starego samochodu Peugeot-406. Zdecydowano, by przekazać go do użytkowania w Straży Miejskiej.

4. Nie podjęto uchwały o sprzedaży autobusu turystycznego. Zdaniem prawnika autobus zakupiony został niezgodnie ze statutem PKM oraz innymi przepisami. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie RM po zaopiniowaniu jej przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Wojewodę.

5. Podjęto uchwałę o 2 edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

6. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów „Apollo’.

7. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Kopernika i Pasieki

INTERPELACJE, WNIOSKI , ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI

W trakcie dyskusji pojawiał się często problem realizacji uchwał podjętych przez RM. Z niepokojem zauważono znaczne opóźnienia w realizacji uchwał w sprawach: modernizacji budynku urzędu miejskiego, zagospodarowania parku „Lasek”, projektowania domu socjalnego, hali sportowej i sali gimnastycznej przy SP4.

SPRAWY RÓŻNE

Burmistrz poinformował, że w dniach 2-5 czerwca w partnerskim mieście Hiddenhausen miała miejsce wizyta przedstawicieli naszego miasta. W jej skład wchodzili: burmistrz J. Berger, wiceburmistrz St. Czyż oraz radni H.Łupak, St. Wojciech i J. Niedźwiedzki.

Rozszerzając wypowiedź burmistrza krótko omówiłem przebieg wizyty. Wizyta trwała praktycznie 2 dni. W ciągu tych dwóch dni gościliśmy w urzędzie miejskim Hiddenhausen, odwiedziliśmy dom opieki dla osób starszych oraz szkołę-muzeum prowadzącą zajęcia z historii dla całej gminy. Były to sprawy związane z problematyką samorządową. Ponadto, już rekreacyjnie, zwiedziliśmy browar i położony niedaleko skansen.
Tak się składa, że przed 12-tu laty miałem okazję uczestniczyć w pierwszej wizycie w Hiddenhausen, kiedy to podpisywane było porozumienie o partnerstwie obu miast. Wtedy wizyta miała charakter zarówno oficjalny jak i rekreacyjny.
Wizyta , w której brałem udział obecnie miała charakter głównie rekreacyjny. Zdziwiony byłem, ze gospodarze w zaproponowanym przez siebie programie nie ujęli spotkania roboczego dotyczącego współpracy. Kiedy przygotowywać będziemy program rewizyty, nie możemy zapomnieć, że powinna mieć ona charakter przede wszystkim roboczy, nastawiony na wypracowanie nowych form współpracy obu gmin.


Jacek Niedźwiedzki

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.