czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 27 lipca 2013
  • wyświetleń: 4876

Przebudowa Potoku Krzywa

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej realizuje inwestycję "Przebudowa Potoku Krzywa w rejonie ulicy Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach ochrony przeciwpowodziowej".

Operacja jest realizowana z osi 4 Programu operacyjnego RYBY za pośrednictwem LGR Bielska Kraina. Inwestycja jest w całości realizowana ze środków unijnych - całkowity koszt dofinansowania to 309.383,70 zł.

W ramach tej operacji zostały wykonane dokumentacja projektowa i wszystkie niezbędne uzgodnienia i wstępne roboty przygotowawcze, po czym ruszyły roboty ziemne - w tym ubezpieczanie skarp i dna rowu koszami metalowymi siatkowymi wypełnionymi kamieniem naturalnym ciosanym. W ramach kosztów projektu uwzględniono też nadzór inwestorski i dokumentację końcową. Zakończenie prac terenowych objętych projektem planuje się na sierpień.

Przebudowa Potoku Krzywa · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Potok Krzywa przed rozpoczęciem inwestycji miał bardzo zniszczone skarpy, uszkodzenia w postaci wyrw i zawężenia koryta, co znacznie utrudniało swobodny spływu wody, przez co zagrażał on bezpośrednio podtopieniami gruntów przyległych do niego, posesji oraz dróg. Potok Krzywa leży w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Wapienickiego, mającego charakter rzeki górskiej i charakteryzującego się szybkim podnoszeniem się stanu wody, co powoduje zablokowanie odpływów i występowanie zjawiska tzw. "cofki", w wyniku czego okoliczne pola i domy już nieraz były podtapiane.

Zgodnie z projektem, przebudowa potoku ma na celu przywrócenie naturalnego charakteru cieku poprzez wykorzystanie materiałów naturalnych (kamień) i zwiększenie pojemności koryta, co pozwoli przyjąć dużo większą ilość wody niż dotychczas i ochronić przyległe tereny, zabudowania i drogi przed kolejnymi zalaniami. Wykorzystanie do przebudowy Potoku Krzywa materiałów naturalnych wpisze się w piękno otaczającego go krajobrazu (tamtędy przebiegają ścieżki - rowerowa i piesza).

Inwestycja może być zrealizowana dzięki środkom unijnym pozyskanym z Lokalnej Grupy Rybackiej z osi 4 Programu Ryby 2007-2013. Bez tych środków MGSW Czechowice-Dziedzice nie mogłaby sobie pozwolić na realizację takiego zadania, gdyż sama takimi środkami finansowymi nie dysponuje. Spółka dalej będzie korzystać z programów, które pomogą w realizacji jej zadań statutowych i poprawią warunki ochrony przeciwpowodziowej terenów gminy.

Przebudowa potoku Krzywa w km 0+375-0+448 w rejonie ulicy Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach, poprzez wykonanie ubezpieczenia skarp rowu materacami siatkowymi wypełnionymi naturalnym kamieniem łamanym a ubezpieczenie dna wykonane narzutem z kamienia naturalnego spełnia na dzień dzisiejszy wszelkie normy i wymogi techniczne dla umocnień brzegów cieków wodnych. Metoda ta jest innowacyjna dla małych cieków wodnych. Taki sposób ubezpieczenia jest konieczny ze względu na częste występowanie gwałtownych i obfitych opadów, które powodują bardzo szybki i gwałtowny spływ wody. Nieodpowiednio ubezpieczone bądź nieubezpieczone skarpy cieków wodnych są rozmywane, podmywane co powoduje zatory a przez to zalewanie terenów przyległych. W obszarze objętym projektem zaproponowane przez nas rozwiązanie jest absolutnie innowacyjne, do tej pory nie stosowane a zarazem odpowiednie dla prawidłowego i swobodnego przepływu wody w potoku Krzywa.

Inwestycję realizuje Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, który zrzesza wszystkie spółki wodne z terenu powiatu bielskiego i który wykonuje ich zadania statutowe - w tym zadania działającej w naszej gminie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Czechowice-Dziedzice. Prezesem Związku jest Ryszard Wójcik, a kierownikiem - Małgorzata Jasny - i warto w tym miejscu wspomnieć, że to dzięki ich właśnie osobistemu zaangażowaniu - oraz Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta - udało się doprowadzić do realizacji tej inwestycji. Prezes wraz z Burmistrzem osobiście udali się w tej sprawie do Warszawy do Ministerstwa Środowiska, dzięki czemu udało się zmienić początkowo niechętne projektowi (z przyczyn formalnych) stanowisko Urzędu Marszałkowskiego i w efekcie wykorzystać przyznane przez LGR dofinansowanie. Formalnie z wnioskiem wystąpiła Spółka Wodna - a nie RZSW - gdyż dzięki temu uniknięto poniesienia kosztów VAT (co wynika ze szczegółowych przepisów), przez co do inwestycji nie trzeba było dopłacić ani przysłowiowego grosza. Obsługą wniosku i samą realizacją inwestycji zajął się jednak w całości Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej, inicjator i twórca projektu. Inwestycja ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Czechowic-Dziedzic.

Miejsko-Gminna Spółka Wodna Czechowice-Dziedzice powstała w 31.01.1978 r. w celu utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach ornych i użytkach zielonych. Spółka Wodna działa na rzecz społeczności zamieszkującej teren gminy Czechowice-Dziedzice. Miejsko-Gminną Spółkę Wodną stworzyli rolnicy na swoich gruntach ornych i użytkach zielonych. Celem Spółki jest między innymi ochrona gruntów rolnych i użytków zielonych przed powodzią. W takim charakterze z nazwy Spółka Wodna działa od 1978 roku, natomiast od lat 50. XX w. na terenie gminy funkcjonowały spółki na terenie poszczególnych sołectw, a współcześnie funkcjonuje jedna spółka reprezentująca wszystkie te sołectwa. Spółką kierują działający społecznie Prezes - Jan Londzin (jest już prezesem od 16 lat) - i Zarząd (Jerzy Sosna, Jan Bańdura, Władysław Wiśniewski, Stanisław Wojciech, Ludwik Musialik i Piotr Wilczek).

Jednym z największych wyzwań ochrony przeciwpowodziowej w gminie to - tak jak w przypadku wielu innych dziś gmin - coraz większa i szersza zabudowa budownictwem mieszkaniowym na dotychczasowych gruntach rolnych, co bardzo często wiąże się z naruszeniem systemu melioracji. Powoduje to, że dotychczasowy system odwodnienia tych terenów często staje się po prostu niedrożny - ich zabudowa powoduje ograniczanie naturalnych rozlewisk i mniejsze możliwości naturalnej absorpcji wody przez zmniejszające się tereny zielone. Dodatkowo, masowe (choć nielegalne) odprowadzanie ścieków do rowów melioracyjnych powoduje, że coraz trudniej utrzymać je w należytym stanie (szybciej się zamulają i zachwaszczają). Wszystko to powoduje, że bez poważnych inwestycji w tym zakresie lokalne podtopienia przy występujących anomaliach pogodowych mogą się coraz częściej zdarzać.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.