Wiadomości

  • 15 października 2021
  • 17 października 2021
  • wyświetleń: 7208

Co dalej z odtworzeniami dróg w Czechowicach Południowych?

Trwa budowa i modernizacja sieci wodociągowej w południowej części Czechowic-Dziedzic. W ramach zadania w kolejnych rejonach gminy budowane są sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz z koniecznym odtworzeniem nawierzchni dróg naruszonych w trakcie prowadzenia robót. Głównym celem realizacji opisywanego projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej. Jednak istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest poprawa jakości podbudowy i nawierzchni dróg. Czechowicki PIM przedstawił obecne postępy w realizacji prac i wyjaśnił, skąd opóźnienia w realizacji inwestycji.

Czechowickie ul. Rzeczna, Jastrzębia i Kwiecista po odtworzeniu nawierzchni · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Z uwagi na szeroki zakres przewidzianych do wykonania prac, inwestorami całego przedsięwzięcia są: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o. (w zakresie sieci kanalizacyjnych), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o. (w zakresie sieci wodociągowych) i Gmina Czechowice-Dziedzice (w zakresie odtwarzania nawierzchni wykonywanych po realizacji prac wodociągowych i kanalizacyjnych, ulepszenia podbudowy odtwarzanych dróg oraz zabudowy tzw. oporników drogowych, oddzielających krawędź asfaltu od pobocza).

Inwestycja realizowana jest w formule "zaprojektuj i buduj", co oznacza, że wykonawca sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę a następnie realizuje roboty według wykonanego przez siebie projektu. Takie rozwiązanie ma na celu usprawnienie wykonania inwestycji. Wykonawcą tych prac jest konsorcjum firm: PUH AKRO z Czechowic-Dziedzic i AQUA‑SYSTEM Sp. z o.o. z Bielska-Białej, z którym umowę podpisano w dniu 16.05.2019r.

Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 6,4 km, sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 4,0 km i odtworzenie nawierzchni dróg gminnych: Junacka, Komorowicka, Rolna, Rolna (boczna), Włókiennicza, Olszyna, Rzeczna, Robotnicza, Krupnicza, Kwiecista, Jastrzębia, Klonowa i Brzozowa. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca ma 29 miesięcy od daty podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę i wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów powykonawczych i zgłoszenia do odpowiednich organów administracji państwowej dla całego zakresu prac. Zgodnie z tymi założeniami oddanie do eksploatacji wybudowanych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz odtworzonych dróg miało nastąpić do 16 października bieżącego roku.

- Ze względu na długotrwałe procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę (które wymagają m.in. uzyskania zgód wszystkich właścicieli prywatnych nieruchomości, na których projektowane są sieci, uzyskania zgód na lokalizacje sieciowych pompowni ścieków), na co dodatkowo nałożyły się utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek administracji państwowej związane z pandemią COVID-19, przekazanie placu budowy po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę, dla zakresu budowy kanalizacji, było możliwe dopiero w dniach: 10.09.2020 r. i 03.11.2020 r. To spowodowało opóźnienia w przyjętym harmonogramie, a same prace budowlane trwają od około 11 miesięcy - wyjaśnia Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

- Mimo początkowych, opisanych powyżej trudności, wykonawca na koniec sierpnia wykonał 97,3% kanalizacji, 100% sieci wodociągowej i odtworzył nawierzchnię następujących ulic: Rolna, Komorowicka (częściowo), Jastrzębia, Kwiecista, Brzozowa, Krupnicza i Rzeczna (częściowo). Dodatkowo, w pierwszym tygodniu października br., wykonawca odtworzył nawierzchnię ulicy Włókienniczej - dodaje PIM.

Głównym celem realizacji opisywanego projektu jest budowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej. Jednak dla inwestorów, a zwłaszcza dla gminy, bardzo istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest poprawa jakości podbudowy i nawierzchni dróg odtwarzanych po pracach związanych z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dla uzyskania jak najlepszego stanu tych dróg, na zlecenie Urzędu Miejskiego na wybranych odcinkach postanowiono wzmocnić dotychczasową podbudowę dodatkowymi warstwami, lub wręcz całkowicie ją wymienić, stosując przy tym materiały gwarantujące uzyskanie odpowiedniej nośności, co w konsekwencji powinno zapewnić lepszą trwałość odtwarzanych nawierzchni. Dłuższą trwałość dróg mają również zapewnić oporniki zabudowane przy krawędzi nawierzchni asfaltowej, co ma zapobiec jej obrywaniu się w tym miejscu.

- Niestety, jak to bywa przy tego typu inwestycjach, obejmujących szeroki zakres różnorodnych prac, nie udało się uniknąć komplikacji oraz koniecznych do wprowadzenia modyfikacji założeń projektowych, jak również wykonania robót dodatkowych. Takie sytuacje, które spowodowały dodatkowe opóźnienia, miały miejsce na ul. Włókienniczej, gdzie na dodatkowe zlecenie Urzędu Miejskiego dokonano przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, bez której nie było by możliwe prawidłowe odtworzenie nawierzchni drogi,
na ulicach Rzecznej i Robotniczej, gdzie na dodatkowe zlecenie UM wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia rejonu skrzyżowania tych ulic
- podkreśla spółka,

Jak dodaje PIM, modyfikacje zostały również wprowadzone na ul. Junackiej i Komorowickiej, gdzie na dodatkowe zlecenie Urzędu Miejskiego zostaną wymienione wpusty uliczne, które po odsłonięciu okazały się być uszkodzone i niemożliwe do ponownego zabudowania oraz na ul. Klonowej, gdzie konieczne było czasowe wstrzymanie robót budowlanych w związku z koniecznością wycinki dębu kolidującego z budową kanalizacji i odtworzeniem nawierzchni drogi.

- Wspomniane powyżej kwestie wymagały dodatkowych opracowań, analiz jak i zapewnienia dodatkowych środków finansowych, co zawsze wymaga dodatkowego czasu na przeprowadzenie postępowań - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Szczególnie problematyczna okazała się wycinka wspomnianego dębu, która z uwagi na gniazdowanie na nim ptaków, musiała zostać odsunięta w czasie, gdyż wymagała uzyskania stosownych opinii i decyzji wydawanych m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz biegłych z zakresu dendrologii i ornitologii. Końcem września br. udało się wykonawcy doprowadzić do wycinki drzewa. Dzięki temu, w najbliższym czasie dokończona zostanie budowa kanalizacji w tym rejonie, a następnie odbudowana zostanie nawierzchnia ul. Klonowej - wyjaśnia Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

Wykonawca niebawem złoży do zamawiających skorygowany harmonogram robót, który będzie uwzględniał opisane powyżej komplikacje, w aspekcie wydłużenia terminu realizacji prac. Ze wstępnej oceny wynika jednak że samo oczekiwanie na wydanie ostatecznej decyzji na wycinkę drzewa przy ul. Klonowej trwało o około 3 miesiące dłużej, niż wynikałoby z typowego czasu dla uzyskiwania analogicznych decyzji. Stanowi to obiektywną przyczynę do przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych w tym miejscu.

- Reasumując, prace związane z budową kanalizacji na koniec trzeciego kwartału br. są niemalże na ukończeniu. Trwają ostatnie odbiory techniczne poprawności wykonania elementów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odtworzenia podbudowy i nawierzchni ulic. Aktualnie prace związane z odtworzeniem nawierzchni są realizowane na ulicach: Olszyny, Komorowickiej i Junackiej. Równolegle do tego zakresu projektu, kończą się również prace odtworzeniowe w ramach Kontraktu III Cz.1 i Cz.3, którego wykonawcą jest konsorcjum firm: Hydro-Instal Zakład Instalacji Sanitarnych Homa Homa Sp. J. z siedzibą w Mazańcowicach, oraz "Instal" Cymorek Sp. J. z siedzibą w Pierściec, obejmującego odtworzenia w ulicach: Legionów (boczna), Górnicza, Złocista, Nadwiślańska, Południowa, Graniczna, Złocista, Bory, Koło, Ligocka (boczna), Rakowa, Żabia - podsumowuje czechowicki PIM.

W pierwszych dniach października wykonawca Kontraktu IV cz.2 tj. konsorcjum firm: "EKOTEXBUD 2" Sp. z o.o. z Bielska-Białej , Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych i BHP "SPIŻBUD" z Bielska-Białej oraz "INSTAL-BRATEK" S.C. Bratek Jerzy, Bratek Katarzyna prowadzący działalność gospodarczą w miejscowości Piasek, rozpoczął odtworzenia nawierzchni na ulicy: Partyzantów a w następnej kolejności odtwarzane będą nawierzchnie ulic: Bażantów, Cicha, Cichy Kącik, Cienista, Pawia i Zamkowa.

Sprawę odtworzenia dróg w Czechowicach Południowych portal czecho.pl poruszał m.in. tutaj oraz tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.